Skip navigation

Guidelines for teachers

Methodology, timing and attention to diversity

This resource is one of the five OER (Open Educational Resource) part of the project Real Life English.

 • OER 1: Bright ideas.
 • OER 2: Breaking news.
 • OER 3: Sightseeing is cool.
 • OER 4: Tastes of the world.
 • OER 5: Playing time.

Our purpose is to compensate the inequality regarding opportunities to interact in real English speaking situations in their daily life context. Bring the outside world into the classroom by means of realia, that is, real material not designed for teaching, but for fostering a global and significant learning by providing contextualization, motivation and awareness of the language usefulness for students.

Our project was created following the Guide for creators of Open Educational Resources by the EDIA project (promoted by the Cedec). It is designed to be applied in the subject of English as a second language in the 5th and 6th level of Primary Education. It focuses on a Project Based Approach, as students will first activate their previous knowledge and learn through discovery by developing different tasks to end up with a project.

This methodology is active (using ICTs and audiovisual materials as well as fostering the students constant reflection and discussion) and flexible to be adapted to the students needs and the class circumstances in relation to the tasks, time and groupings, contributing this way to attention to diversity.

This OER is divided in 7 main parts, each of them contains several tasks which can be worked independently. Although they are thought to be developed in one session each part, the time can be adapted depending on the level of detail required on each task. Some of them can need previous work and others can need to be finished in following sessions. Every OER follows the same structure:

 • Part 1: Students instructions.
 • Part 2: Activating curiosity and previous knowledge.
 • Part 3, 4 and 5: developing tasks.
 • Part 6: Group project and progress self-revision.
 • Part 7: Teacher guidelines.

For each activity a different type of grouping is suggested by means of the following logos (explained in the students instructions). 

TIME FOR ... teamwork

Teamwork team. Geralt. Pixabay. CC0

TIME FOR... all class work


Blackboard. OpenClipart-Vectors. Pixabay. CC0

TIME FOR... individual work


Girls read. Kidaha. Pixabay. CC0

TIME FOR... pair work


Chalkboard blackboard. Prawny. Pixabay. CC0

Most of the work will be in teams, as the basis of the project is cooperative learning because of the multiple benefits it implies from the point of view of attention to diversity as well as motivation and creativity, among others. (See EL PROGRAMA CA/AC (“Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar”) PARA ENSEÑAR A APRENDER EN EQUIPO. Implementación del aprendizaje cooperativo en el aula. Pere Pujolàs and José Ramón Lago). Nevertheless there will also be some time for class work, pair work and individual work as they complement teamwork to help the student's development from a global perspective.

Objectives

Our goal is to reach an integrated communicative competence as well as an intercultural awareness that helps students realize, understand and value the acquisition of the English language.

For this purpose the four language skills (listening, speaking, reading and writing) will be worked in an integrated way, as it happens in real life. Students will interact with authentic material to bring the learning process as natural as possible.

At the end of the project the students will have worked on the following aims:

 • Knowing and using vocabulary regarding the News, weather, clothes and adverts.
 • Reporting news, weather forecast and adverts using the present simple, present continuous and past simple of some verbs (both written and oral).
 • Interacting with certain autonomy when having a conversation and giving opinion.
 • Cooperating and sharing feedback with other students.
 • Recording and being aware of their own progress.
 • Becoming familiar with cultural aspects and developing an intercultural awareness.
 • Interacting with real English material and becoming aware of this language usefulness.

Learning standards and Key competences (LOMCE) - common to the 5 OER

The following learning standards and key competences are based on the LOMCE (Organic Law 8/2013, 9th December), more concretely on the Decree 105/2014, 4th September, that establishes the curriculum for Primary Education in Galicia.

These standards correspond to the curriculum of the English subject in the 5th level of Primary Education.

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet.

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet.

PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles.

PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia.

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual, procedente dos medios de comunicación adaptados á súa competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e presentacións e transmitir información escrita. 

PLEB4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, cómics o descricións de lugares, gustos ou afeccións.

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo.

PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente.

Contribution to the development of the seven Key Competences:

 • Competencia en comunicación lingüística:

É a competencia máis directamente relacionada coa aprendizaxe dunha lingua e que, como mencionamos anteriormente, a nosa meta é alcanzar unha competencia comunicativa integrada.

Por isto, traballaremos todas as destrezas da lingua, comprensión e expresión oral, e comprensión e expresión escrita, priorizando a súa interrelación, pois é así como aparecen nas situacións reais de comunicación, e non de manera illada.

Ao longo de todas as secuencias didácticas propiciaremos non só a comprensión e expresión unilateral, senón tamén a comunicación bidireccional con outros interlocutores.

 • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:

Traballaremos nocións espaciais (direccións), temporais (hora, secuenciación), conceptos matemáticos básicos como os números e os símbolos (diñeiro) así como o razoamento lóxico.

O traballo a través de textos informativos relacionados co mundo físico tamén permiten coñecer mellor os elementos da natureza e a influencia e as relacións que manteñen os seres humanos co espazo no que viven.

 • Competencia dixital:

Partimos da base de que o propio proxecto é un recurso dixital (elaborado con eXeLearning) e será visualizado na PDI da aula ou nos ordenadores individuais.

Ademais fomentaremos as destrezas para a busca, seleción e comprensión da información a través de medios dixitais e o uso de Internet.

Incluiremos tamén actividades a realizar con diversas ferramentas de Internet como Google Slides, Google Docs ou OBS Studio.

 • Competencias sociais e cívicas:

A lingua é a base da comunicación entre os seres humanos, polo que é dende esta área onde se pode contribuir fácimente ao desenrolo desta competencia básica, entendida como o conxunto de habilidades necesarias para a conviencia.

Deste xeito, que os nenos/as apredan a comunicarse cos demais e a comprender o que os demais lles trasmiten é fundamental para a súa formación como seres sociais, o que potenciaremos a través do traballo colaborativo para a realización dos proxectos.

O contacto con outras realidades diferentes á súa facilita tamén a erradicación de prexuizos e imaxes estereotipadas, que se interrelaciona coa seguinte competencia, a cultural.

 • Consciencia e expresións culturais:

Esta área inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e dos países nos que se fala. Traeremos o mundo exterior á aula e propiciaremos a inmersión na linguaxe, tradición e cultura no mundo de fala inglesa.

Por outra banda, queremos facer ao alumnado consciente da verdadeira utilidade da lingua estranxeira como instrumento de comunicación e de acceso á información, que lles permita comprender os elementos sociolingüísticos e culturais que condicionan aos falantes da lingua estranxeira e que informan de outras maneiras de ver, entender e apreciar o mundo.  Poderán así alcanzar unha consciencia intercultural que lles permita comunicarse  con certa sintonía cultural.

 • Competencia para aprender a aprender:

A aprendizaxe colaborativa é unha ferramenta moi potente no desenvolvemento desta competencia posto que permite que todos sexan á vez docentes e discentes. Se os equipos están compostos por membros con diferentes estilos de aprendizaxe, diferentes puntos fortes e débiles e diferentes personalidades calquera tarefa se convirte nunha experiencia completa para eles. Non soamente adquirirán diferentes estratexias de aprendizaxe senón a transmitir os seus coñecementos e axudar aos demais, o que supón unha doble aprendizaxe para eles.

Por outra banda, tamén adquirirán destrezas dixitais para a busca, seleción e comprensión da información, mediante o uso de Internet, de ferramentas de Google (Maps, Docs…), Office e outras online como Voki ou Match the Memory.

 • Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:

Tódalas secuencias didácticas plantexadas baséanse nunha aprendizaxe por descubrimento guiado que remata coa tarefa final, que é un proxecto colaborativo, fomentando así a autonomía, o espírito crítico, a iniciativa, a poñerse no lugar dos outros e a decidir entre varias cuestións.

Ademais o recurso “Bright ideas” xira arredor de iniciativas que cambian o mundo para fomentar o camiño do emprendemento entre o alumnado.

Hardware resources

You can easily adapt the activities to your classroom requirements either you have:

- A computer or tablet per student.

- A computer per group.

- Digital Whiteboard per class.

In the last two cases you will need to print the individual activities or do them as a group.

You will also need microphones, headphones and speakers.

Digital resources

All along the resource we are going to use the following programmes and websites:

Google Slides for presentations (you need to create a Google account for all the class).

Google Slides Tutorial for Kids. The authors. CC BY-SA

- OBS Studio to record the daily progress (it is an open source free software and you need to download it first).

OBS Studio Tutorial for Kids. The authors. CC BY-SA

- BBC contest The Pitch, a chance for young people to suggest an idea for an story or report (Accessed on 27/04/18).

- Teachers guide for the BBC interactive game iReporter (Accessed on 27/04/18).

- A brief BBC guidance for teachers to help students examine critically information they receive from media (Accessed on 27/04/18).

BBC Lesson plans for school reporting (Accessed on 27/04/18).

Assessment

All along the resource three different types of evaluation will be integrated, depending on the moment:

 • Initial evaluation: at the beginning to analyse the previous knowledge.
 • Formative evaluation: through the different tasks during all the sessions to see the progress.
 • Final evaluation: at the end with the final project to see the results.

 

The evaluation instruments will be:

 • Self-evaluation and co-evaluation: self-correction of tasks, sharing correction with the classmates, group or individual reflection after a task, recording and critical listening of their work, among the main strategies. Depending on the task, a different type of evaluation is suggested by means of the following logos (explained in the students instructions):

TIME FOR... feedback


Feedback confirming. Geralt. Pixabay. CC0

TIME FOR ... daily progress

Success Gradual. Geralt. Pixabay. CC0

100 % completed


One hundred. Geralt. Pixabay. CC0

 • Direct observation.
 • Final project and rubric to evaluate it. This activity is distinguised by this logo:

TIME FOR ...

Poject group team. Geralt. Pixabay. CC0

Find attached the Rubric to evaluate the final project.