Saltar navegación

Taller de Rela

Traballamos a forma musical

Aquí tedes un caderno explicando a forma musical. Traballaremos soamente as formas mási básicas. Seredes quen de compoñer algunha canción baseada nesta forma??

Escolle en cada caso a resposta correcta

Pregunta

Aquí tedes un pequeno tema que imos analizar. Escolle en cada caso a resposta correcta:

Tema
Patricia Román. Tema1 (CC BY SA)

Patricia Román. Tema1 (CC BY SA)

Cantas frases musicais ten este tema?

Respostas

1 (do compás 1 ao compás 8)

2 (do compás 1 ao compás 4 e do compás 5 ao compás 8)

4 (do compás 1 ao compás 2 do compás 3 ao compás 4 do compás  ao compás 6 e do compás 7 ao compás 8)

Retroalimentación

Pregunta

Como se chama o fragmento que vai do compás 1 ao compás 2?

Respostas

Motivo

Tema

Frase

Semifrase

Retroalimentación

Pregunta

Cal das seguintes imaxes é o motivo principal da peza?

Retroalimentación

Escolle en cada caso a resposta correcta

Pregunta

Imos agora a analizar unha partitura un pouco máis longa. Escollede en cada caso a resposta correcta:

A Saia da Carolina
A saia da Carolina
Patricia Román (arranxos). A Saia da Carolina (popular) (CC BY SA)

Patricia Román. A Saia da Carolina (popular) (CC BY SA)

Cantos temas ou partes podemos diferenciar en esta peza?

Respostas

Un (toda a partitura)

Dous temas ( do compás 1 ao compás 14, e do compás 15 con anacruse ao final)

Tres temas (do compás 1 ao compás 14, do compas 15 con anacruse ata co compás 21 e do compás 21 ata o final)

Catro temas (do compás 1 ao compás 7, do compás 8 ata o compás 14, do compás 15 con anacrusa ata o compás 22 e do compás 23 con anacruse ata o final)

Retroalimentación

Pregunta

Analicemos agora do compás 1 ao compás 14. Cantas frases podemos encontrar?

Respostas

Unha frase musical soamente (esta frase se repite)

Dúas frases musicais

Tres frases musicais

Retroalimentación

Pregunta

Analicemos agora do compás 1 ao compás 7. En cantas semifrases podemos dividir este fragmento?

Respostas

En ningunha

En dúas semifrases (do compás 1 ao compás 3 e do compás 4 ao compás 7)

Retroalimentación

Pregunta

Agora imos dende o compás 15 con anacruse ata o final. Cal é o motivo rítmico máis característico do fragmento?

Respostas

Dúas negras e dúas corcheas

Unha negra e catro corcheas

Silenzo de corchea e cinco corcheas

Retroalimentación

Pregunta

Cal é a forma desta peza?

Respostas

Forma primaria (AA)

Forma Binaria (AB)

Forma ternaria (ABC)

Retroalimentación

Ditados

Aquí tedes un LIM con exercicios de audición desta unidade.