Saltar navegación

Actividades para a atención á diversidade

Vídeos con pictogramas

Aquí tedes os vídeos das cancións traballadas neste bloque para traballar con pictogramas:

A charca de Rela
Patricia Román. A charca de Rela (CC BY SA)
Por debaixo da ponte
Patricia Román (arranxos). Por debaixo da ponte (popular) (CC BY SA)
Vivir sen música
Patricia Román. Vivir sen música (CC BY SA)
Arrolo
Patricia Román (arranxos). Arrolo (popular) (CC BY SA)

LIM para a atención á diversidade

Aquí tedes un LIM completo para traballar todos os termos estudados neste bloque.

Pregunta: Verdadeiro ou Falso

Verdadeiro ou falso? Contesta as seguintes cuestións para repasar os contidos aprendidos nesta unidade

Pregunta 1

O termo accel. significa aumentando a velocidade pouco a pouco?

Pregunta 2

As articulacións indican ao intérprete como debe tocar a peza ou partitura?

Pregunta 3

Tocar legato significa acentuar as notas?

Pregunta 4

Podemos diferenciar as diferentes articulacións polos símbolos que acompañan as notas?

Pregunta 5

Un intervalo comenzamos a contalo dende a seguinte nota na que se empeza ata a nota á que se chega. É dicir, a distancia entre do e sol ascendente é dunha cuarta.

Pregunta 6

Un intervalo harmónico é aquel no que as notas tócanse de maneira simultánea

Pregunta 7

A diferenza entre unha escala maior e unha escala menor é onde están colocados os semitóns.

Pregunta 8

Nas escalas maiores os semitóns están colocados entre a terceira e cuarta nota e a sexta e a sétima nota.

Pregunta 9

Unha escala pentáfona está composta de cinco sons

Pregunta 10

As alteracións son signos que modifican a altura das notas.