PRINCIPAL

Saltar navegación

Autoavaliación de fonética e fonoloxía

Pregunta Verdadeira ou Falsa

Pregunta 1

A fonetica é a ciencia que estuda os sons.

Pregunta 2

A fonoloxia é a ciencia que estuda os fonemas.

Pregunta 3

Os fonemas consonanticos poden formar sílaba sós e o aire non atopa obstáculos ao saír.

Pregunta 4

O núcleo das sílabas é sempre unha vogal

Pregunta 5

O hache é un fonema mudo

Pregunta 6

Nas áreas de seseo hai dous tipos de /s/ respecto ó punto de articulación, un apical e outro predorsal.

Pregunta 7

O /s/ do seseo é un fonema consonántico sonoro

Pregunta 8

O b e o v son dous fonemas iguais

Pregunta 9

O /n/ de final de palabra ("xamón") en galego é velar.