PRINCIPAL

Saltar navegación

Autoavaliación

Aberta ou pechada?

Indica se a vogal de abertura media das seguintes palabras é aberta (a) ou pechada (p)

 

  

Pedra de afiar ¿p ou a?                             Roda de afiar  ¿p ou a?

Habilitar JavaScript

Comproba os teus coñecementos

Cantos fonemas vocálicos hai en galego?

Cantas vogais empregamos para representalos?

Cantos fonemas vocálicos pechados hai en galego?

Cantos fonemas vocálicos hai en posición tónica?

Cantos fonemas vocálicos hai en posición pretónica?

Cantos fonemas vocálicos hai en posición postónica non final?

Cantos fonemas vocálicos hai en posición final?

Habilitar JavaScript

Pregunta Verdadeira ou Falsa

Pregunta 1

Nalgúns casos diferenciamos na escrita os fonemas semiabertos e semipechados coa colocación dun til no semipechado.

Pregunta 2

É o mesmo chamarlles vogais semiabertas e semipechadas que medioabertas/ mediopechadas

Pregunta 3

Temos un só fonema /a/ con dúas realizacións: unha máis aberta e outra máis pechada.