Guía para o comentario de textos líricos

 1. O texto no seu contexto

  • Localización do poema dentro da obra do autor.
  • Época e movemento literario, xénero e/ou subxéneros aos que se adscribe.
 2. O tema

  • Determínase o tema ou idea central que dá sentido ao poema.
  • Tópico literario.
  • Emisor e receptor poéticos.
  • Relación do tema co movemento literario e a obra do autor.
 3. Métrica (estrutura externa)

  • Esquema métrico e tipo de composición.
 4. Estrutura interna

  • División en partes segundo o contido.
  • Relación entre a división estrófica e os temas.
 5. Análisis estilístico

  • Tres niveis: fónico, morfosintáctico e léxico-semántico.
  • Uso de figuras literarias.
 6. Conclusión

  • Recapitulación dos aspectos máis sobresaíntes.