Bibliografía

AA. VV., Antología de la lírica amorosa. Colección dirigida por Francisco Antón, Aula de Literatura Vicens-Vives, Barcelona, 1994

AA. VV., Antología de la poesía española (1979-1975). Edición a cargo de José Enrique Martínez, Castalia Didáctica, Madrid, 1991.

AA. VV., Antología de la poesía gallego-portuguesa. Edición a cargo de Carlos Alvar e Vicente Beltrán, Alhambra, Madrid, 1989.

AA. VV., Cancionero y romancero español. Edición a cargo de Dámaso Alonso, Biblioteca Clásica Salvat. Estella, 1992.

AA. VV., Cancionero tradicional. Edición a cargo de José María Alín, Clásicos Castalia, Madrid, 1991.

AA. VV., Desde a palabra, doce voces. Nova poesía galega. Edición a cargo de Luciano Rodríguez Gómez, Sotelo Blanco, Barcelona, 1976.

AA. VV., Escolma da poesía galega. 1976-1984. Edición a cargo de Xosé Lois García, Barcelona, 1984.

AA. VV., Lírica profana galego-portuguesa. Corpus completo das cantigas medievais, con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica. Volumes I e II. Coordinado por Mercedes Brea. Centro de investigación lingüísticas e literarias Ramón Piñeiro. Santiago de Compostela, 1996.

GÓNGORA, Luis de, Antología poética. Edición a cargo de Antonio Carreira, Castalia didáctica, Madrid, 1993.

JIMÉNEZ, J. R., Segunda antolojía poética (1898-1918). Edición a cargo de Jorge Urrutia, Espasa-Calpe colección Austral, Madrid, 1991.

LÁZARO CARRETER, F. e  CORREA CALDERÓN, E., Cómo se comenta un texto literario. Cátedra, Madrid, 1979.

MACHADO, A., Poesías completas. Espasa-Calpe colección Austral, Madrid, 1980

MARCHESSE, A. e FORRADELLAS, J., Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Ariel, Barcelona, 1994.

MÉNDEZ FERRÍN, X. L., De Pondal a Novoneyra. Poesía galega posterior á guerra civil. Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1990.

NAVARRO DURÁN, R., Comentar textos literarios. Biblioteca de recursos didácticos Alhambra, Madrid, 1990.

QUEVEDO, Francisco de, Antología poética. Edición a cargo de José María Pozuelo Yvancos, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999.

RAÑA, R., A noite nas palabras. Unha aproximación á poesía galega de posguerra. Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 1996.

RIVERS, E. L., Poesía lírica del Siglo de Oro. Cátedra, Madrid, 1979.

RODRÍGUEZ FER, C., Comentarios de textos contemporáneos. Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1992.

-------------, Comentarios de textos populares e de masas. Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1994.

-------------, Poesía galega. Crítica e metodoloxía. Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1990.

-------------, Arte literaria. Catálogo descrición, e teoría crítica para a comprensión e comentario de textos. Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1991.

VILAVEDRA, D., Historia da literatura galega. Galaxia, Vigo, 1999.