Lingua galega e literatura

Ramón Rocamonde Gómez

Materiais elaborados no curso 2011-12, durante unha licenza por estudos convocada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Orde do 18 de maio de 2011)

 
A reprodución de textos e contidos multimedia (imaxe, son e audiovisual) neste espazo web acóllese ao punto sete do artigo único da Lei 23/2006, de 7 de xullo (BOE nº 162), pola que se modifica o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, aprobada polo Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, que afirma o seguinte:

"Sete. O artigo 32 queda redactado do seguinte modo:

Artigo 32. Cita e ilustración do ensino.

1. É lícita a inclusión nunha obra propia de fragmentos doutras alleas de natureza escrita, sonora ou audiovisual, así como a de obras illadas de carácter plástico ou fotográfico figurativo, sempre que se trate de obras xa divulgadas e a súa inclusión se realice a título de cita ou para a súa análise, comentario ou xuízo crítico. Tal utilización só poderá realizarse con fins docentes ou de investigación, na medida xustificada polo fin desa incorporación e indicando a fonte e o nome do autor da obra utilizada."

Todas as imaxes incluídas como ilustración teñen licenza Creative Commons e cítase en cada caso a fonte das mesmas.
Licencia de Creative Commons
A secuencia didáctica "O retrato" de Ramón Rocamonde difúndese con licenza Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.