OPERACIÓNS ON-LINE

Tipo de operación:

Modo :

Páxinas

Número de cifras:

1.- Selecciona o tipo de operación e o modo de resolución (escribir, arrastrar, con teclado).

2.- Indica o número de páxinas do libro-LIM e as cifras máximas para xerar as operacións.

3.- Pulsa crear.