Abreviacións (e exercicios)

Icona iDevice Abreviatura

É a representación dunha palabra cunha ou máis das súas letras, a primeira delas é a inicial.

Características distintivas:

Van seguidas de punto (etc.; dpto.; tfno.: etcétera, departamento, teléfono).

Levan acento se o leva a palabra da que procede (páx.; cód.: páxina, código).


Icona iDevice Símbolo

É unha forma abreviada de recoñecemento internacional que na ciencia e na técnica se refire a unha palabra ou a un sintagma.

Características distintivas:

Non levan punto ao final (cm, h, m, km…).

O propio símbolo recolle o singular e o plural (20 cm, 2 h…).


Icona iDevice Sigla

É un conxunto de letras que ten como fin a abreviación dunha denominación ampla e que se forma coas formas iniciais das formas plenas.

Características distintivas:

Non levan espazo nin punto entre as letras (IVE, DNI, DOG).

Non se acentúan.

Escríbense en maiúscula.


Icona iDevice Acrónimo

É a unión de máis dunha letra de todas ou algunha das palabras da denominación completa, para facilitar a súa pronuncia.

Características distintivas:

Só se escribre con maiúscula a letra inicial: Inem (Instituto Nacional de Emprego), Tecor (Terreo cinexéticamente ordenado)…


Icona de pregunta iDevice Exercicio 1

Identifica se son abreviaturas, símbolos, acrónimos ou siglas.

Etc.

  

Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla


DNI
  

Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla


Hm
  

Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla


Sergas
  
Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla

V.V.A.A.
  

Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla


Icona de iDevice Exercicio 2
indica a palabra plena das seguintes abreviaturas:
D.: Dna.: Dr.: Dra.: S.E.: S.M.: Sr.: V.V.A.A.: Vde.: Vdes.: . Sra.:
  

Icona de iDevice Exercicio 3
Abrevia as seguintes denominacións como corresponda:

Insitutuo Nacional de Emprego:

Número de Identificación Fiscal:

Terreo cinexéticamente ordenado:

Radio Detection and Rangding:

Rede Nacional de Ferrocarriles do Estado:

: SIDA ou Sida.