PROXECTO:
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO
  información sobre os compoñentes do seminario permanente  
A AUGA, APLICACIÓNS ENERXÉTICAS NA GALICIA PREINDUSTRIAL

Esta web trata da auga, das súas propiedades, estructura, estados, ciclo…; dos ríos e as súas características, cuncas, vales, vertentes, fervenzas…; das máquinas hidráulicas tradicionais, muíños, batáns, ferrarías e serrarías, da súa historia, funcionamento, partes, tecnoloxía...; da literatura popular, acuática, paisaxística; refráns, romances de cego, pintura galega; xeometría…

This site deals with water an its properties; structure, states, cycle…; it deals with rivers an its characteristics, basins, valleys, springs, cascades…; it deals with traditional hydraulic machines, mills, fulling mills, hydraulic forge, sawmills, their history, operating methods, components, technology…; popular literature, acuatic, landscaping; provervs, blind person romances, Galician painting; geometry…

Esta web trata del agua, de sus propiedades, estructura, estados, ciclo…; de los ríos y sus características, cuencas, valles, vertientes, cascadas…; de las máquinas hidráulicas tradicionales, molinos, batanes, herrerías y aserraderos, de su historia, funcionamiento, partes, tecnología…; de la literatura popular, acuática, paisajística; refranes, romances de ciego, pintura gallega; geometría…
 
Para visualizar este sitio necesitas ter instalados os plugins de flash9 e de java