N (núcleo) det (determinante) mod (modificador) re (relator) te (termo)
fn (frase nominal) fadx (frase adxectiva) fv (frase verbal) fadv (frase adverbial) fprep (frase preposicional)
sux (suxeito) at (atributo) pred (predicado) CD (complemento directo) CI (complemento indirecto) CC (complemento circunstancial) sup (suplemento) cpred (complemento predicativo) sol (solidariedade) int (interese) ax (axente da pasiva) ref (reflexivo) pr (pronominal)
cláusula (oración, proposición)

 

1.- O ...home ...mallaba .....n..........ela, ...deixou....na ......moi..... mal
........................................................./...re...../........te...../...............................................................
....det..../...N.........../....núcleo......../.........../ ........N...../....... N........../...N... ../....mod....../. N....

...........fn................./........f v............./..........fprep........../........fv........../..fn....../..............fadv........
.............................../.......N............../....sup................../........N.........../..CD.../......CCM...............
......sux.................../ .......................pred....................../.................................pred.......................
cláusula 1................................................................../.....cláusula 2..........................................: xustapostas

2.- A .....aquelas.... amigas.... miñas...... non.... lles.... saíron.... ben...... as..... frases
.......re.../.................................te.............................../.......................................................................................................
............./..... det............/ ........N........../....mod......./.....negat.../.....N....../.........N......./.......N......./......det../ ........N......
..
.......................fprep................................................./................../....fv......../.......fv........./....fadv...../........... fn...................
.......................CI....................................................../................./..CI........./...N............./....CCM..../..................................
.......................................pred........................................................................................................../......... sux..................

3.- Os..... mozos........ presenciaron........ entusiasmados.... a..... victoria..... d......o.... Dépor
......................................................................................................................................................................./..re..../......te.................
.... det...../............N......./ .................N....................../ ..........................N.............../ det..../............N........../. ......../ ...det ./......N..
....
..............fn...................../...................fv...................../..........................fadx............/............fn....................../........fprep.....................
....................................................................................................................................................................../........mod...................... .....
....................................../....................N..................../.. .........................cpred......./................................CD.......................................
..............sux................../......................................................................pred.........................................................................................

4.- Alguén... comía.... n......o..... queixo .....mentres .......eu ......vía ......o ....Luar... n....a... Galega
............................................/...re..../............te................../......................................................................................../..re../..........te............
......N................/............N.../........../....det../....... N........../.........nexo......./.........N...../.... N......../.det. ./.....N......../...... /det./....... N......
.
.........fn ............/.........fv....../................fprep.................../......................../... ......fn...../ .....fv......./...........fn...... ...../............fprep.............
............................../..N......./.................sup...................../........................./................../......N....../.........CD............/............CCL.............
... sux.............../.................. pred..................................../........................./........sux..../...............pred......................................................
.......................cláusula 1.............................................../........................../...........cláusula 2: subordinada adverbial temporal......

5.-Meu..... pai........ contemplou.............. absorto........ a..... derrota...... d......o..... Dépor
........................................................................................................................................................../..re..../.........te....................
.... det...../..........N........./ ..............N....................../ .................N.............../ det..../.....N................/ ........./ ..det .../.....N...........

................fn.................../.................fv..................../.................fadx............/..................fn............../........................fprep............
........................................................................................................................................................./...........mod........................
....................................../................N..................../............... cpred.........../.................................CD..........................................
................sux................/...................................................................pred........................................................................................

6.- Non..... lle........ me ....gustan.... as.. teleseries
...negat....../.. .N......./......N....../......N............./...det../.........N.............
..................../.......fn.../......fn...../......fv............../..............fn...................
..................../...sol..../......CI...../......N............./....................................
..........................pred......................................./............sux.. ..............

7.- A........o........ chover,...... énchen......se .......de .......lama .....as ......corredoiras
..................................................................................................../...re......./.....te............/
......nexo../....det...../......N............../..............N........./......N....../............../........N........./....det..../...........N...............
.

....................fv.........................../...............fv......../....fn......../..............fprep............/...................fn.......................
........................................................./........núcleo..../.....ref ....../......... sup................./.............................................
.......................pred........................./......................................pred................................/...........sux...........................
...cláusula 1: adverbial, tempo../............................cláusula 2.............................................................................
Cláusula 1: impersoal

8.- Ultimamente ....a..... miña..... cadela .....non .....che.... me .....come .....nada
..........N........................./...det./.....det......./...........N........./...negat./...... N....../......N....../.......N........./.....N..........
...........fadv.................../....................fn............................./.............../........fn...../.....fn......./.......fv........./....fn..........
...........CCT................../..................................................../............../.......sol...../... .in......./......N........../....CD.......
..................pred.........../........................sux...................../...............................................pred................................

9.- Saíu... con.... María.... pol....a ...Ferrería ....cara a....o.... Campiño,.... púxo...se... moi ...contento
..................../...re....../....te............/...re..../...........te..................../........re......./............te...................../
...........N....../............/........N........./........../..det../.........N............/................../.det.../..........N............./......N......./...N..../..mod.../........N...........

.............fv..../.........fpre................/..............fprep......................./...............fprep.............................../........fv....../...fn.../................fadx..............
...........N...../.........CCC............../..............CCL......................../......................CCL........................./.......N......../..ref../...............cpred............
...........................................pred......................................................................................................../............................pred..............................
.................................cláusula 1......................................................................................................../..............cláusula 2.................................
Clásulas 1e 2 xustapostas e con suxeito elíptico.

10.- O ....Teucro ..... foi aplaudido..... pol.....o .......público
.................................................................................../.re../.............te.......................
.......det..../.........N.........../..................N..................../......./......det..../...........N.......
..
....................fn................./..................fv..................../..............fprep.........................
......................................./...................N..................../.................... ax.......................
............sux...................../...............................................pred...................................

11.- Hai .... moito ......listiño..... n.....esta...... aula
................................................................../..re..../.........te...................
...........N...../........mod...../..........N........../........../....det....../.......N..
...
...........fv...../......................fn..................../..................fprep................
...........N...../...................CD..................../.................CCL..................
..............................................pred.......................................................
. cláusula impersoal

12.- O.... meu.... instituto.... é.......che..... branco..... e..... está .....moi...... pintadiño
.......det.../.....det...../...........N........../....N...../......N....../...........N........./..nexo../.......N...../....mod..../............N...........
........................fn............................../..fv......./......fn....../..........fadx....../............/......fv......./................fadx....................
......................................................../......N..../....sol...../............at........./............/......N....../..................at......................
..............sux.................................../.................................pred............./............./......................pred............................

............cláusula 1................................................................................/............./.....cláusula 2...................................
cláusulas 1 e 2 coord. copulativas

13.- Ese... premio ...foi...lle... entregado ...a ....Luís..... pol.....o ......mesmísimo..... director
............................................................................................../.re../..te........../.....re....../...............................te...............................
..........det...../...........N....../.....N../..Nfn./............N............../......./..... N......./............../..det.../..............mod............/...........N......

.........................fn............./......................fv........................../......fprep......../..............................fprep...........................................
........................................./....N.../..CI.../.............N............./.......CI............./........................................ax.......................................
............sux....................../...........................................................................pred............................................................................

14.- Antón ... está .... canso,.... deitou....se .....tarde, ......ergueu.....se..... cedo ....e .....saíu .....a.... fume ....de ....carozo
.........................................................................................................................................................................................../.re.../......te.....
...................................................................................................................................................................../.re./...........te.........................
...........N......../....N....../......N......./.........N..../..N..../.....N......./..........N......./...N..../.....N...../nexo/...N....../....../......N..
.../.......mod.........
...........fn......./.....fv...../....fadx...../.........fv..../..fn..../...fadv...../..........fv......./..fn...../...fadv.../......../.....fv..../.....................fprep..................
...................../.....N...../.....at......../........N..../..ref..../..CCT.../...........N......./.ref..../ ..CCT.../......./.....N..../...................CCM....................
.........sux...../...........pred.........../.......... pred....................../................pred....................../......../.........................pred...........................

.. cláusula 1............................../......cláusula 2................/......cláusula 3...................../......./......cláusula 4.....................................
....xustaposta............................/...xustaposta................./....xustaposta......................./......./....coor. copulativa.......................... ..