Libros en galego: lecturas recomendadas de 12 a 18 anos e máis
Textos literarios galegos comentados

Morfoloxía: exercicios
Análise morfolóxica e sintáctica
Ortografía
Fonemática
Léxico
Tradutores e correctores
Fraseoloxía
Ditos de Trasar de Carballo
Textos variados
Sopas de letras
Encrucillados
Test cultural
Suxestións para traballos en grupo na aula
Músicas do mundo (exercicios de aula)


Como chove miudiño

Letras de cancións galegas

 

Índice completo

Encher os ocos co artigo correspondente, facendo as contraccións necesarias

Responder á pregunta onde vai el? (artigo)

Poñerlles o artigo a cada unha destas palabras (xénero)

Indicar o nome da árbore que produce os seguintes froitos (xénero)

Indicar o feminino de

Explicar as diferenzas entre os seguintes pares de palabras (xénero)

Poñer as seguintes palabras en plural

Poñer en plural as seguintes frases

Colocar nos ocos as palabras que van entre parénteses fixándose no xénero e número que lles corresponda, engadindo os artigos e facendo as contracción necesarias

Indicar os superlativos sintéticos dos seguintes adxectivos

Indicar todas as formas de superlativo que se coñezan

Completar as frases coas formas do comparativo que teñan sentido

Encher os ocos cos demostrativos apropiados

Comentar o valor das formas de demostrativo que aparecen nas frases

Sinalar os demostrativos nun texto literario

Substituír o que vai entre parénteses por unha construción con posesivo

Completar as frases coas formas do posesivo correspondentes

Indicar o valor das formas de posesivo que aparecen nestas frases

Sinalar os pronomes persoais e a súa función

Frases co pronome de cortesía

Pronome SE

Pronomes TE-CHE

Pronomes átonos de 3ª persoa

Colocación dos pronomes átonos

Pronomes LLO... LLELO...

Varias posibilidades de colocación do pronome

Substituír por pronomes

Pronome de solidariedade

Explicar a colocación dos pronomes

Corrixir erros de pronomes

Sinalar todos os pronomes persoais nun texto

Encher os ocos usando os indefinidos 

Escribir en letras estas cifras

Completar as seguintes frases usando numerais ou substantivos colectivos

Encher os ocos coas formas QUE, QUEN, CAL, ONDE, ULO, CANTO

Sinalar os relativos en textos literarios

Analizar formas verbais

Analizar aberturaen formas verbais

Valor dos tempos verbais

Poñer en presente

Poñer en pasado

Poñer en presente

Transformar con quizais

Cambiar de persoa verbos

Copretérito para pretérito

Futuro para presente

Cambiar para pasado

Poñer en presente

Copretérito de indicativo

Antepretérito de indicativo

Pretérito de subxuntivo

FACER, OÍR, DICIR, QUERER

VIR, VER, TER, SER

Formas verbais varias

Futuro de subxuntivo

Participio

Utilizar o infinitivo persoal: ocos

Utilizar o infinitivo persoal: frases

Infinitivo persoal: transformar frases

Perífrases verbais

Sinalar os adverbios e locucións adverbiais e buscar sinónimos de cada un

Substituír as palabras en verde por adverbios acabados en –mente

Substituír as palabras en verde por un adverbio

Sinalar as preposicións e locucións preposicionais

Completar as frases usando as preposicións ata, deica, cara, contra (e indicar o seu valor en cada caso)

Completar as frases usando as preposicións para, sen, sobre, desde (e indicar o seu valor en cada caso)

Completar as frases usando as preposicións a, ante/perante, entre, tras, baixo (e indicar o seu valor en cada caso)

Completar as frases usando as preposicións con, de, so (e indicar o seu valor en cada caso)

Completar as frases usando as preposicións en, por, segundo (e indicar o seu valor en cada caso)

Completar as frases coas preposicións adecuadas

Utilizar nexos copulativos, disxuntivos, adversativos ou ilativos

Utilizar nexos completivos ou condicionais

Utilizar nexos causais ou concesivos

Utilizar nexos comparativos ou consecutivos

Utilizar nexos finais ou temporais

Análise morfolóxica e sintáctica

Aplicar teoría ortográfica

Palabras para acentuar

Frases para acentuar

Textos para acentuar

Ocos para encher (ortografía)

Ocos para b/v

Homónimos para b/v

Dito popular (ortografía)

Ocos para h

Homónimos con h

Ocos para g/gu/gü

O cos para s/x

Texto sen acentos gráficos

Texto sen acentos gráficos nin v/b

Indicar se a vogal tónica media é aberta ou fechada: palabras

Indicar se a vogal tónica media é aberta ou fechada: frases

Sinalar ditongos e tritongos

Definición de fonemas

Corrixir castelanismos

Corrixir vulgarismos

Corrixir arcaísmos

Corrixir hiperenxebrismos

Desvíos varios da lingua estándar

Comentar desvíos da lingua estándar

Corrixr dialectalismos

Escoller a correcta

Substantivos en -dade

R/L en grupos consonánticos

Corrixir erros de desvíos da lingua estándar

Derivar substantivos de adxectivos

Derivar adxectivos de substantivos I

Derivar adxectivos de substantivos II

Derivar verbos de substantivos I

Derivar verbos de substantivos II

Derivar verbos de adxectivos

Analizar prefixos

Analizar sufixos

Familias léxicas

Significado correcto I

Significado correcto II

Colectivos I

Colectivos II

Colectivos III

Abreviaturas, siglas, símbolos

Indicar algún sinónimo da palabra remarcada

Ordenar os sinónimos das dúas columnas

Ordenar os sinónimos das tres columnas

Ordenar os sinónimos das catro columnas

Indicar que dúas palabras sobran en cada serie de sinónimos

Indicar un novo sinónimo para cada serie

Ordenar en series de sinónimos estas palabras, pode haber de dous a catro

Diferenzas nos matices dos sinónimos mediante exemplos

Indicar o antónimo da palabra resaltada

Ordenar as dúas columnas para que resulten antónimos

Nas columnas laterais hai dous sinónimos desordenados e na central hai un antónimo para cada par. Ordenalos

Formar os antónimos das seguintes palabras antepondo os prefixos des- ou in-

Definicións: buscar palabra

Definir unha palabra

Definicións descoidadas

Fenómenos atmosféricos e utensilios de cociña

Arquitectura, cores, instrumentos musicais

Literaura, armas, pintura

Xentilicios

Indicar o pai e a nai

A que planta corresponde cada unha destas follas? I

A que planta corresponde cada unha destas follas? II

A que planta corresponde cada unha destas fotos? I

A que planta corresponde cada unha destas fotos? II

O MAR: A que corresponde cada unha destas fotos?

AVES: A que corresponde cada unha destas fotos?

Vocabulario relacionado co chover

Textos para traballar o vocabulario

Textos para mellorar a escrita

Publicidade (redacción)

Cartas (redacción)

Circular (redacción)

Curriculum vitae (redacción)

Instancia (redacción)

Acta (redacción)

Receita de cociña (redacción)

Forcarei (redacción)

A Media e a Persia (redacción)

Textos variados I

Textos variados II

Exercicios de estilo

Dicionario de SMS (e textos)

Tradutores e correctores

Significado da frase (fraseoloxía)

Ordenar frases (fraseoloxía)

Significado da frase I e II (fraseoloxía)

Proverbios

Adiviñas

Fraseoloxía e paramieloxía de Pilar Guerra

Letras de cancións galegas populares

Sopas de letras

Encrucillados

Test: cultura literaria

Test: cultura xeográfica

Test cultural xeral galego 1

Test cultural xeral galego 2

Bota o intruso (test cultura)

Suxestións para traballos en grupo na aula

Suxestións para redaccións fantásticas

Temas para falar ou escribir o alumnado

Suxestións musicais (alumnado)

Mini resume gramatical

Lecturas recomendadas para o alumnado de ensino medio

De catro a catro (Manuel Antonio): poemas comentados

Os lobos (Ánxel Fole): texto comentado

As onzas (Otero Pedrayo): texto comentado

Letanía de Galicia (Uxío Novoneyra): poema comentado

Os Maios: texto comentado