Son realmente necesarias as TIC na atención a diversidade?