Repositorio de contidos educativos

 • La cuarta dimensión. Capí­tulo 4 1º Curso Educación Secundaria 20/10/2010

  La cuarta dimensión. Capí­tulo 4

  O matemático Ludwig Schläfli fálanos de obxectos na cuarta dimensión e preséntanos un desfile de poliedros regulares en dimensión 4, obxectos estraños de 24, 120 e mesmo 600 caras!

 • A visita a Cova da Ceza 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  A visita a Cova da Ceza

  Visita a Cova da Ceza (Serra do Courel) como parte da programación do centro en xeral, e do departamento de Bioloxia e Xeoloxia en particular, por parte dun grupo de alumnos

  acompañados por profesores.

 • Operaciones con números naturales I 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  Operaciones con números naturales I

  Identificar os valores que sexan números naturais e representalos graficamente sobre unha recta; ordenar, sumar e restar números naturais.

 • Operaciones con números naturales II 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  Operaciones con números naturales II

  Identificar os valores que sexan números naturais, e comprender o concepto de multiplicación e de división de dous números naturais. Entender a división como a operación inversa da multiplicación. A potenciación como multiplicación reiterada dun mesmo factor.

 • Suma y resta con decimales (I) 1º Curso Educación Secundaria 19/10/2010

  Suma y resta con decimales (I)

  Entender a utilidade dos números decimais. Saber ler e escribir un número decimal. Comprender o valor dun número decimal. Saber ordenar números decimais. Realizar sumas e restas de números decimais e naturais

 • Superficies. Geometría plana 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  Superficies. Geometría plana

  Calcular a área dunha figura. Desenvolver intuitivamente a fórmula da área dos paralelogramos. Coñecer e aplicar a fórmula da área do rectángulo, do cadrado e do rombo. Coñecer e aplicar a fórmula da área do triángulo e de polí­gonos non regulares.

 • Geometría con regla y compás 1º Curso Educación Secundaria 18/10/2010

  Geometría con regla y compás

  Nesta unidade ensí­nanse algúns dos procedementos máis elementais de trazado de construcións xeométricas no plano, con regra e compás.

 • Ángulos. Introducción. 1º Curso Educación Secundaria 15/10/2010

  Ángulos. Introducción.

  Esta unidade didáctica contén explicacións e exercicios para traballar na clase o cálculo de ángulos complementarios e suplementarios en forma complexa e incomplexa.

 • Interpretación de gráficas 1º Curso Educación Secundaria 15/10/2010

  Interpretación de gráficas

  Nesta unidade Introdúcense de maneira elemental os conceptos de crecemento e decrecemento e máximos e mí­nimos. Apréndese a relacionar as táboas de valores coas súas representacións gráficas.

 • La numeración romana 5º Curso Educación Primaria 15/10/2010

  La numeración romana

  O obxectivo desta unidade é aprender a interpretar e a escribir números romanos menores de 4000.