Plan do centro

Datos do plan

Vixencia

 
 
 

Introdución

Introdución

Colexio Plurilingüe María Auxiliadora de Vigo  sito na Rúa Venezuela 9 . 36203- Vigo  e con web www.salesianosvigo.es    Contamos con 6 unidades de Educación Infantil, 12 unidades de Primaria, 8 unidades de Educación Secundaria Obrigatoria e 4 unidades en Bacharelato. É un centro oncertado nas etapas de Infantil, Primaria e Bacharelato.

Alumnos no curso 23-24:

 • 83 en Infantil;
 • 274 en Primaria,
 • 239 en Secundaria
 • 125 en Bacharelato.

O claustro de cada etapa está formado por: 

 • 6 EI
 • 22 primaria
 • 24 entre ESO e Bacharelato.

 

Contexto DAFO

Instrumentos de recollida de información previa

As fontes empregadas para o análise do DAFO foron: principalmente a Autoavaliación a través da ferramenta SELFIE; o profesorado cubriu o Test CDD e resto de información do DAFO a recollemos de enquisas de avaliación internas do centro. No Anexo 1. Documento Plan Dixital, aparecen os resutlados detallados.

 

Interno
17 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Debilidade A4.OP Tempo para explorar o ensino dixita Organización de centro Non
Debilidade C12OP Fenda Dixital: apoio para abordar dificultades. Organización de centro Non
Debilidade A3. Novas modalidades de Ensino Persoal docente Non
Debilidade G1. Avaliación das Capacidades Persoal docente Non
Debilidade A4OP Tempo para explorar o ensino dixital. Persoal docente Non
Debilidade E3- Empleo de Entornos virtuais de aporendizaxe Persoal non docente Non
Debilidade E1.Recursos Educativos en Liña Persoal non docente Non
Debilidade E3- Empleo de Entornos virtuais de aporendizaxe. Persoal non docente Non
Fortaleza C10 OP. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe Alumnado Non
Fortaleza C8.Dispositivos dixitais para o aprendizaxe. Alumnado Non
Fortaleza C13 OP.Traer o dispositivo propio Alumnado Non
Fortaleza C13 OP Traer o dispositivo propio Familias Non
Fortaleza C2. Dispositivos dixitais para o ensino Infraestruturas Non
Fortaleza C8 Dispositivos dixitais para o apren dizaxe Infraestruturas Non
Fortaleza C1. Infraestructura- Infraestruturas Non
Fortaleza C3 Acceso a Internet. Infraestruturas Non
Fortaleza A1. Estratexia Dixital Organización de centro Non
17 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Externo 3 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Ameaza C2 Dispositivos dixitais para o ensino Administración educativa Non
Oportunidade B4OP Sinerxias para o ensino e o aprendizaxe a distancia Outras Non
Oportunidade B3 Colaboracións Outras Non
3 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Análise

A nivel de Infraestructura, o centro conta cun Servidor que xestiona a rede de equipos de sobremesa de forma que cada usuario ( cada persoa ten o seu)  ten o seu acceso, e perfil (escritorio, espazo documental, copia de seguridade, etc…)
Contamos con conexión a Internet, administrado por un Firewall de Meraki. Temos conexión wifi en todo o centro, con capacidade de administración de usuarios concurrentes.
Contamos cun dominio en Google, dende o cal, tódolos docentes e todo o alumnado a partir de 4º de Primaria ten unha conta corporativa no dominio @salesianosvigo.es e acceso as ferramentas do Drive corporativo ( correo, espazo de almacenamento, …)
Modelo 1x1 con chromebooks propiedade do alumnado, desplegado dende 5º de Primaria ata 4º da ESO.
Dende 5º EP ata 4º da ESO contamos con recursos dixitais ( espazo EDEBE ON +, Burlington, etc…) e acceso a recursos dixitais ( aplicacións de Google, Edpuzzle, etc…) e emprégase o entorno de Google Classroom como aula virtual
Contamos cunha plataforma de comunicación coas familias ( Educamos), que ademais de ser canle de información académica (notas, ausencias, etc…) aporta unha conta de correo corporativo @salesianosvigo.es e un entorno de office365 completo.
En Bacharelato, o alumnado trae o seu propio dispositivo ao centro, combinando Chromebooks, PC, e MAC.
mantemento do de toda a infraestructura está a cargo dunha persoa do PAS, contratada 20 horas semanais
 

Obxectivos

Datos obxectivo
Listaxe de obxectivos
Código Obxectivo Opcións
O01PD Incluír a integración da Aprendizaxe na Era Dixital no plan estratéxico de centro
O02PD Crear un equipo de traballo TIC co profesorado das materias de Dixitalización e TIC de ESO-BACH. (Seminario de Ciencias)
O03PD Mellora da infraestructura de ordenadores de centros
O04PD Acadar a acreditación da Competencia Dixital Docente do profesorado (B2)
O05PD Formación sobre o uso das pantallas dixitais
O06PD Promover que os coordinadores de ciclo de primaria coordinen o traballo da competencia dixital no ciclo.
O07PD Integrar novas materias TIC n o curriculum

Seguimento

Procedemento

O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos, será o seguinte: No contexto da avaliación procesual: ao remate do trimestre, incluirase a avaliación do plan na enquisa de avaliación da marcha do curso que cubre o profesorado, e dialogarase na reunión de avaliación trimestral das etapas. As conclusións retomaranse no equipo TIC do centro, que xunto co seguimento da execución das accións, a análise e valoración dos resultados, de ser o caso, será o encargado de propor as posibles modificacións das accións e as propostas de mellora.

1º Trimestre

29/09/2023 Reunión de seguemento co coordinador ADIX

16/01/2024: No equipo de Comunicación TICS, fixemos unha breve valoración das medidas realizadas e dinamizouse as que están pendentes, traslandolle correo recordatorio aos responsables  A valoraciòn xeral é positiva.

2º Trimestre

19/01/2024 Reunión seguimento Coordinador ADIX

Seguimento do plan no seo do equipo TIC

3º Trimestre

31-05-2005. Reunión de seguimento coordinador ADIX.

25/06/2024 Reunión Equipo Tic avaliación do plan.

Avaliación

Procedemento para a avaliación

No contexto da avaliación final: incorporarase no proceso de avaliación do curso de xuño. Os aspectos a considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora a facer dende o Equipo TIC e o Equipo Directivo.

Valoración xeral

En relación aos obxectivos propostos, a valoración é: 

 • O.1 Incluír a integración da Aprendizaxe na Era Dixital no plan estratéxico de centro NON FEITO
 • O.2 Crear un equipo de traballo TIC co profesorado das materias de Dixitalización e TIC de ESO-BACH. (Seminario de Ciencias) EN PROCESO
 • O.3 Dotar a aula steam de bacharelato de enchufes. NON FEITO
 • O.4 Cambio da estrutura de ordenadores de centros: virar cara un modelo de equipos portátiles para os docentes e progresiva retirada dos equipos de aula. EN PROCESO
 • O5. Acadar a acreditación da Competencia Dixital Docente do profesorado. En Proceso: Profesorado acreditado: B1 7 personas; A2: 3 persoas; B2 áreas: 1 persoa; B2: 7 persoas.
 • O6. Promover que os coordinadores de ciclo de primaria coordinen o traballo da competencia dixital no ciclo. EN PROCESO
 • O7. Ver formas de facilitar dende as TIC a avaliación de forma máis competencial.  EN PROCESO
 • O8. Inclusión da materia de Dixitalización en 4º da ESO, e coordinación do traballo das materias TIC en secundaria- bacharelato. EN PROCESO
Proposta de mellora

Ademais de continuar coas propostas non acadadas, recollemos as seguintes propostas de mellora

 • Diferenciar o equipo TIC do equipo de comunicación. E con participación dos docentes de Dixitalización.
 • Reforzar e mellorar a proposta do proxecto de dispositivos 1x1: tendo en conta o clima social cambiante .
 • O tema dos dispositivos en bacharelato require unha aplicación coherente da normativa.
 • Sería interesante valorar pizarras dixitas en Bacharelato. 
   

Comunicación e difusión

Comunicacion e difusión

O plan difundirase a través da web do centro, na que se elaborará unha sección propia co título “colexio dixital”  que recollerá tanto a información do plan como información das diferentes accións que se van desenvolven.