Plan do centro

Datos do plan

Vixencia

 
 
 

Introdución

Introdución

Característica socioeconómicas e culturais do contexto do centro: 

Nome do centro: CPR. PLURILINGUE DIVINO SALVADOR

Dirección: ESTRADA DO VAO 49 36330 Coruxo, Vigo,

Correo: cpr.divinosalvador@edu.xunta.gal

Páxina web: www.divinosalvador.com

Etapas educativas: Educación Infantil, Educación Primaria, Ed. Especial y ESO

Nº de alumnado: 487

Profesorado:40

O Centro está situado ás aforas de Vigo, en Coruxo, preto da praia  do Vao e da urbanización nova de San Paio de Navia. Sitúase, aproximadamente, a 14 quilómetros de Baiona. A procedencia dos nosos alumnos é moi variada: Nigrán, Panxón, San Andrés, San Paio, Fragoselo, Chandebrito, Saiáns, Ramallosa, Baiona, Gondomar, Vigo e Coruxo. Por tanto, os alumnos proceden dun medio rural mais ou menos disperso que, nos últimos anos, vai adquirindo un carácter mais urbano. En todo caso, unha gran cantidade de nenos/as precisan do uso diario de transporte privado ou público (transporte escolar). O noso centro presta os seus servizos a todo tipo de familias. Abarcamos tódolos niveis, económicos, culturais e sociais, ainda que hai moitos perfís de baixo nivel económico.

Contextualización do Plan Dixital de acordo a normativa vixente. Contribución ó Proxecto Educativo do Centro:

A comenzos do curso 2021/22 implantouse no noso centro unha aula virtual baseada na plataforma Google Suite Educación. Dita plataforma abrangaba tódo-los cursos de Educación Secundaria, así como o segundo ciclo de Educación Primaria. A maiores dotouse de equipos individuais chromebooks, propiedade do alumnado, integrados coa plataforma Google Suite, nos dous primeiros cursos de Educación Secundaria e coa intención de que nun periodo de tres anos todo o alumnado desta etapa estivese dotado dun equipo individual.

O feito de ir dotando progresivamente ó alumnado de equipos individuais e que o profesorado e alumnado comenzase a empregar a aula virtual contribuiu, e o sigue facendo dun xeito relevante e activo, á implementación dos diferentes proxectos e mellora das competencias dixitais. Dentro da estratexia Galicia Dixital 2030 e da Estratexia Educación Dixital 2030 de Galicia, cara a consecución dunha cidadanía dixital plena e a resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021- 2022, o contexto legal no que se enmarca o Plan Dixital é o seguinte:

 • A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (art 111 bis.5). Tamén se poden atopar referencias nos artigos 111 bis.5 e 7, 121, 132.
 • Lei Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, pola que se modifica la Lei Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)
 • A nivel nacional a Comunidade Autónoma de Galicia publicou a Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022.
 • A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, a través da Resolución do 3 de setembro de 2021, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022 establece que a coordinación do plan dixital será realizado polo equipo de dinamización do Plan Dixital formado pola persoa directora do centro e outra persoa do claustro, que no caso do noso centro será a persoa coordinadora do equipo TIC.
 • Artigo 37.1. do DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Artigo 18 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

A través da elaboración e implementación do Plan Dixital preténdese levar a cabo as seguintes accións:

 • Avaliar dun xeito obxetivo o estado real do noso Centro en relación ó emprego das TIC
 • Dotar ó noso Centro das ferramentas dixitais precisas e necesarias para transformalo nunha organización que aprende e emprega os recursos dixitais que estean ó sea alcance.
 • Recoñecer o Plan Dixital de Centro como unha ferramenta clave e imprescindible para planificar de xeito efectivo as estratexias dixitais vinculadas a unha centro educativo.

Elaboración do Plan Dixital:

Na elaboración do Plan Dixital, seguindo as recomendacións da normativa vixente ó respecto, seguíronse as fases especificadas:

 • Fase de ANÁLISE da situación do centro mediante un test SELFIE que abranguiu á totalidade do profesorado, alumnado da ESO e Equipo Directivo
 • Fase de DIAGNOSE: no curso 2020-2021 todo o profesorado, e mai-lo Equipo Directivo, realizou por iniciativa deste último unha reflexión, a través dun informe  DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades), sobre a situación real do centro dentro do marco tecnolóxico-dixital. O análise e conclusións desta ferramenta dí que unha das Debilidades do noso centro é todo o referido ao aspecto dixital. Podemos sinalar a xeito de resumo que se destaca a falta dun Plan dixital, a escasez de medios dixitais e a pouca ou desigual competencia dixital do profesorado e do alumnado.
 • Fase de ELABORACIÓN e CONCRECIÓN do plan dixital por parte do Equipo dinamizador do plan dixital.

Para levar a cabo o Plan Dixital de Centro seleccionouse un Equipo de Dinamización formado polo Equipo Directivo e profesorado do claustro, pola súa competencia dixital. 

Lydia Toyos Pérez (lydia@divinosalvador.com)

Xabier Estévez Ferreiro (xabierestevez@divinosalvador.com)

Marco Antonio Sanromán Comesaña (marcoasanroman@divinosalvador.com)

Contexto DAFO

Instrumentos de recollida de información previa

Na fase preliminar de ANÁLISE empregáronse os seguintes instrumentos de recollida de información previa:

 • Enquisa SELFIE: para todo o alumnado e profesorado que leve cando menos un ano no centro nos niveis educativos de Educación Infantil, Primaria e Secundaria. Os resultados devoltos pola enquisa SELFIE foron empregados como referente para o posterior análise DAFO.                       
 • Test CDD (Test of Digital Teaching Competence): consiste nunha proba específica que evalúa a competencia dixital do profesorado no marco dixital.

 

Interno
38 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Debilidade C13: Utilización no centro de equipos dixitais propiedade do alumnado. PRIMARIA Alumnado Si
Debilidade C13: Utilización no centro de equipos dixitais propiedade do alumnado. SECUNDARIA Alumnado Si
Debilidade C14: Creación de espazos para compartir recursos educativos dixitais. SECUNDARIA Organización de centro Non
Debilidade Existencia de estratexias de comunicación con outros centros educativos. PRIMARIA e SECUNDARIA Organización de centro Non
Debilidade C14: Creación de espazos para compartir recursos educativos dixitais. SECUNDARIA Organización de centro Non
Debilidade A1: Existencia dunha estratexia dixital Existencia de estratexias de comunicación con outros centros educativos. Tempo do que dispón o profesorado para explorar novas modalidades de ensino. PRIMARIA e SECUNDARIA Organización de centro Non
Debilidade A1: Existencia dunha estratexia dixital. PRIMARIA e SECUNDARIA Organización de centro Si
Debilidade C14: Creación de espazos para compartir recursos educativos dixitais. SECUNDARIA Organización de centro Si
Debilidade B3: empregamos tecnoloxías dixitais ó colaborar con outras organizacións. SECUNDARIA Persoal docente Non
Debilidade F6: Participación en proxectos interdisciplinares. Creación de recursos educativos dixitais. Adopción de innovacións educativas por parte do profesorado. Incorporación por parte do profesorado de tecnoloxías dixitais para a avaliación. Utilización de recursos dixitais para observar e documentar os progresos. SECUNDARIA Persoal docente Non
Debilidade B1: Evaluamos os nosos progresos en materia de ensinanza e aprendizaxe con tecnoloxías dixitais. SECUNDARIO Persoal docente Si
Debilidade F1: Profesorado fomenta a participación do alumnado en proxectos interdisciplinares empregando tecnoloxías dixitais. SECUNDARIA Persoal docente Non
Debilidade G1: Profesorado emprega tecnoloxías dixitais para avaliar as habilidades do alumnado. SECUNDARIA Persoal docente Si
Debilidade G6: Profesorado emprega tecnoloxías dixitales para que o alumnado poida realizar observacións constructivas sobre o traballo de sus compañeros. Participación do profesorado en redes colaborativas profesionais. SECUNDARIA Persoal docente Si
Fortaleza H3: No noso centro o alumnado aprende a actuar de xeito responsable na Internet. PRIMARIA e SECUNDARIA Alumnado Non
Fortaleza H1: no noso centro o alumnado aprende a actuar de xeito seguro na Internet. SECUNDARIA Alumnado Non
Fortaleza H8: En nuestro centro el alumnado aprende a comunicarse utilizando tecnologías digitales. Habilidades dixitais adquiridas polo alumnado en diferentes materias. Incorporación nas diferentes materias de conceptos como a verificación da calidade da información, comportamento seguro e responsable do alumnado na Internet, etc. SECUNDARIA Alumnado Non
Fortaleza C7: Protección de datos. PRIMARIA e SECUNDARIA Infraestruturas Non
Fortaleza C5: Asistencia técnica Utilización de plataformas dixitais promovidas pola administración educativa. Características do software instalado nos equipos. Características das plataformas e aplicativos online utilizados. PRIMARIA e SECUNDARIA Infraestruturas Non
Fortaleza C3: En nuestro centro se facilita internet para la enseñanza y el aprendizaje. PRIMARIA e SECUNDARIA Infraestruturas Non
Fortaleza C8: En nuestro centro hay dispositivos digitales propiedad del centro o gestionados por él, que el alumnado puede utilizar cuando lo necesita. PRIMARIA e SECUNDARIA Infraestruturas Non
Fortaleza Formación sobre novas modalidades de aprendizaxe do uso da tecnoloxía dixital. PRIMARIA e SECUNDARIA Organización de centro Non
Fortaleza Tempo do que dispón o profesorado para explorar novas modalidades de ensino. PRIMARIA e SECUNDARIA Organización de centro Non
Fortaleza A3: Novas modalidades de ensino. Tratamento das licenzas e dereitos de autoría. PRIMARIA e SECUNDARIA Organización de centro Non
Fortaleza C5: Resolución de incidencias técnicas. PRIMARIA Organización de centro Non
Fortaleza Iniciativas para afrontar necesidades de formación profesional continúa do profesorado. PRIMARIA e SECUNDARIA Organización de centro Non
Fortaleza Transformación da práctica docente co uso da ferramentas dixitais. PRIMARIA e SECUNDARIA Organización de centro Non
Fortaleza Uso activo e creativo de aulas virtuais. PRIMARIA e SECUNDARIA Organización de centro Non
Fortaleza Dinámicas para reflexionar sobre o uso da tecnoloxía. Dinámicas para reflexionar sobre o uso de recursos dixitais. SECUNDARIA Organización de centro Non
Fortaleza E1: Profesorado busca recursos educativos dixitais en liña. PRIMARIA e SECUNDARIA Persoal docente Non
Fortaleza F1: Adaptación ás necesidades do alumnado. PRIMARIA. Persoal docente Non
Fortaleza F6: Participación en proxectos interdisciplinares Extensión e promoción entre o profesorado de innovacións educativas. PRIMARIA Persoal docente Non
Fortaleza B2: Dinámicas para reflexionar sobre o uso da tecnoloxía Dinámicas para reflexionar sobre o uso de recursos dixitais. PRIMARIA Persoal docente Non
Fortaleza D3: Intercambio de experiencias. PRIMARIA Persoal docente Non
Fortaleza E4: Comunicación coa comunidade educativa. PRIMARIA e SECUNDARIA Persoal docente Non
Fortaleza A3: Novas modalidades de ensino. SECUNDARIA Persoal docente Non
Fortaleza D2: O profesorado tiene acceso a DPC no relativo á ensinanza e a aprendizaje con tecnoloxías dixitais. SECUNDARIA Persoal docente Non
Fortaleza E3: Profesorado utiliza entornos virtuales de aprendizaje con el alumnado Extensión e promoción entre o profesorado de innovacións educativas Diversidade da competencia dixital. SECUNDARIA Persoal docente Non
38 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Externo 16 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Ameaza Achegas económicas que recibe o centro. PRIMARIA E SECUNDARIA Administración educativa Si
Ameaza Dotación de equipamento tecnolóxico. PRIMARIA E SECUNDARIA Administración educativa Si
Ameaza Acceso do alumnado a dispositivos dixitais fóra do centro educativo. PRIMARIA E SECUNDARIA Contorna Non
Ameaza Condicións socioeconómicas da contorna. PRIMARIA E SECUNDARIA Contorna Non
Ameaza Lexislación non educativa que afecta ao sistema educativo. PRIMARIA E SECUNDARIA Lexislación Non
Ameaza Lexislación educativa. PRIMARIA E SECUNDARIA Lexislación Non
Oportunidade Oferta de actividades formativas e as condicións para a participación. PRIMARIA e SECUNDARIA Administración educativa Si
Oportunidade Existencia de proxectos externos. PRIMARIA e SECUNDARIA Administración educativa Non
Oportunidade Actuacións da administración educativa. PRIMARIA Administración educativa Non
Oportunidade Relación coa/a ANPA/s. PRIMARIA E SECUNDARIA ANPA Non
Oportunidade Participación das familias. PRIMARIA E SECUNDARIA ANPA Non
Oportunidade Relación con persoas que non forman parte da comunidade educativa. PRIMARIA Contorna Non
Oportunidade Estabilidade laboral do persoal docente e non docente. PRIMARIA E SECUNDARIA Lexislación Non
Oportunidade Relación con persoas que non forman parte da comunidade educativa. SECUNDARIA Outras Non
Oportunidade Colaboración con institucións alleas ao centro educativo. PRIMARIA E SECUNDARIA Outras Non
Oportunidade Existencia de proxectos externos. SECUNDARIA Outras Non
16 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Análise

En vista ós resultados devoltos polo DAFO trala sua implementación no curso 21/22, feito por separado en cadansúa etapa educativa, e o desenrolo do plan dixital dende entón, véñense de establecer dúas áreas de traballo prioritarias (cos seus obxectivos específicos): a área pedagóxica e a área formativa do profesorado. Ainda que estas dúas áreas se definan por separados ámba-las dúas converxen na súa práctica e implementación nas aulas co obxectivo de que o alumnado se beneficie e vexa cubertas as súas necesidades formativas individuais de xeito efectivo.

Obxectivos

Datos obxectivo
Listaxe de obxectivos
Código Obxectivo Opcións
O1PD Emprego por parte do profesorado de tecnoloxías dixitais para a avaliación das habilidades do alumnado
O2PD Creación dun banco de recursos dixitais en liña para que o profesorado poida reforzar o seu labor de ensino
O3PD Acadar un nivel formativo A2 na CDD por parte de todo o profesorado
O4PD Renovación da Aula de Informática
O5PD Profesorado fomenta a participación do alumnado en proxectos interdisciplinares empregando tecnoloxías dixitais

Seguimento

Procedemento

O seguimento virase de facer con carácter mensual ó longo de todo o curso mediante as visitas programadas (ou reunións telemáticas) do asesor dixital asignado ó noso centro (grup ADIX_Vig1).

En cada unha das visitas o coorfinador planteza determinadas liñas de traballo e vanse repasando o grao de consecución de cada obxectivo na correspondente visita ó centro.

1º Trimestre

Mediante as visitas programadas polo coordinador ADIX e os seus consellos e supervisión vaise revisando a elaboración e depuración do Plan Dixital do presente curso.

En xeral, neste primeiro trimestre vaise facendo unha planificación daqueles obxectivos que poderiamos considerar mais urxentes: formación do profesorado n relativo á CDD e renovación da Aula de informática. Coidamos que de conseguir acadar algún dos obxectivos de xeito realístico serán éstes, por outra banda son os que mais nos urxen. Dado o carácter do noso Centro, CPR, e ás dificultades moitas veces de achegar orzamentos para financiar material o equipo Directiov decide apostar dende un primeiro momento pola consecución o antes posible da CDD do noso profesorado. Para elo organízanse dúas quendas formativas a través do CECE.

 

2º Trimestre

Seguimento conxunto co  coordinador Adix das actualizacións e accións desenroladas.

Como xa se comentara no seguimento do 1º Trimestre ponse maior énfase nos OBX3, en especial , e no OBX4. Antes do remate do 1º Trimestre un bó número do profesorado vense de matricular nun curso para acadar un nivel formativo A2/B1 na CDD, e que será rematado unha vez xa empezado o 2º Trimestre. Tra-la primeira quenda formativa escomeza a segunda, a mediados do 2º Trimestre, e que será rematada ó longo do 3ºTrimestre. 

3º Trimestre

Preparación para o peche do Plan Dixital. Actualizar os indicadores.

Neste 3º Trimestre computamos unha porcentaxe aproximada do 50% do profesorado en achegar un nivel formativo B1 da CDD. Algunha parte do profesorado acadou horas formativas a través da plataforma FPROFE.

A propia dinámica do curso, que moitas veces fai imposible acadar o proposto á comenzos do mesmo, e as necesidades reais, fan que dun xeito natural algúns dos obxectivos sexan mais relevantes que outros.

O obxectivo 4 vense de acadar parcialmente e, a maiores da renovación en sí do equipamento individual da Aula de Informática vense de renovar outros equipos obsoletos (tamén se inclúen as facturas).

Na derradeira visita do coordinador ADIX fíxose unha avaliación e posta o día do curso, no referinte ó Plan Dixital, xunto cunhas recomendacións finais.

Avaliación

Procedemento para a avaliación

Con carácter periódico ó longo do curso escolar haberá reunións entre os membros do equipo de coordinación do Plan Dixital. O obxectivo fundamental destas xuntanzas será avaliar o grao de consecución dos diferentes obxetivos así como o replantexamento das liñas de traballo e atender a tóda-las posibles suxerencias.

Nelas se valorarán as distintas incidencias, a organización e uso, as suxestións dos distintos compoñentes da comunidade escolar (tanto a nivel individual como colectivo dos distintos órganos: consello escolar, claustro, comisión de coordinación pedagóxica, departamento de orientación e reunións de titores), podéndose facer as modificacións que se consideren oportunas. Xaa no remate do curso avaliarase a implementación ou grado de consecución dos obxectivos propostos no plan dixital no arranque do curso, así coma a implicación do profesorado e alumnado.

Valoración xeral

Compre comenzar este apartado destacando a grande labor de asesoramento e supervisión levada a cabo polo coordinador ADIX asinado ó noso centro. Moi resolutivo e atento a toda-las nosas demandas e dúbidas relativas á confección do noso Plan Dixital de Centro.

En xeral a valoración é positiva ainda que quizais deberiamos ser menos ambiciosos no referente ó número de obxectivos e, pola contra, centrarnos na consecución de un/dous obxectivos po ano académico (ou cando menos a curto/medio prazo). Non por iso somos conscientes de que certos obxectivos implican un esforzo ( a nivel económico e con orzamento a cargo do Centro) que fai a súa consecución mais compricada a curto prazo.

Proposta de mellora

Quizais sexa mais conveniente plantexar unha listaxe de obxectivos menor e non ter tantas frontes abertas. O día a día no colexio fai que moitos obxectivos que a priori parecen achegables ó final do curso non o sexan.

Deberiamos manter como obxectivo principal a mellora da infraestructura técnica, en concreto a renovación daqueles equipos mais obsoletos da Aula de Informática e da Biblioteca. Un obxectivo asumible a curto prazo é a inclusión nas aulas do segundo e terceiro ciclos de Primaria dun equipo individual, coon acceso a rede, para conskulta in situ do alumnado.

Comunicación e difusión

Comunicacion e difusión

Presentación, a nivel interno, do mesmo no derradeiro claustro do curso para, posteriormente, levalo ó Consello Escolar.