Inicio

As persoas que dispoñen dunha conta de correo electrónico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade pode consultar e actualizar nesta páxina web os seus datos persoais relativos a enderezos e teléfonos en calquera momento.

Ademais, o persoal docente pode consultar o seu expediente persoal.

Durante o período de participación no cxt (desde o día 9 de novembro ata o día 29 de novembro de 2021) o persoal participante pode actualizar ou modificar calquera categoría de datos do seu expediente.

 

  • RECOÑECEMENTO DE NOVAS ESPECIALIDADES POLO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DO CORPO DE MESTRES

Durante os meses de xuño e setembro estará aberto o prazo para que o persoal docente funcionario de carreira do corpo de mestres que reúna os requisitos para a adquisición de novas especialidades establecidos no anexo do Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do corpo de mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de educación infantil e de educación primaria reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE núm. 270, do 9 de novembro) poida solicitar o recoñecemento de novas especialidades.

O prazo permanecerá aberto na convocatoria de xuño desde o 1 ata o 30 de xuño de 2022 de acordo coa disposición sétima da Orde do 23 de xuño de 2020 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres (código de procedemento ED020A) publicada no Diario Oficial de Galicia nº 131, do 3 de xullo.

 As solicitudes dirixiranse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

 As solicitudes tamén poderán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos https://www.edu.xunta.gal/datospersoais e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

 Para a presentación das solicitdes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo:


Primaria:

Teléfonos:981 545 495 - 881 99 58 87 -981 544 487

Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria @edu.xunta.gal

Poden consultarse tamén máis abaixo a relación de preguntas e respostas máis frecuentes relacionadas coa alegación de méritos do persoal docente.


Relación de preguntas máis frecuentes sobre o procedemento