Curso académico: 2023/2024
Centro: 27015773 - IES Muralla Romana
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciencias e tecnoloxía Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Formación en centros de traballo Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Estética e beleza Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Peiteado e cosmética capilar Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Xestión administrativa Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración e finanzas Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Asesoría de imaxe persoal e corporativa Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Asistencia á dirección Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Estética integral e benestar Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes - Montaxe e mantemento de equipamentos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes - Redes locais Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes - Seguridade informática Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes - Sistemas operativos monoposto Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xestión administrativa - Comunicación empresarial e atención á clientela Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xestión administrativa - Empresa e Administración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xestión administrativa - Empresa na aula Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xestión administrativa - Inglés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xestión administrativa - Operacións administrativas de recursos humanos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xestión administrativa - Tratamento da documentación contable Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Administración de sistemas operativos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Administración de sistemas xestores de bases de datos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Empresa e iniciativa emprendedora Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Formación e orientación laboral Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Fundamentos de hardware Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Implantación de aplicacións web Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Implantación de sistemas operativos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Planificación e administración de redes Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Seguridade e alta dispoñibilidade Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Servizos de rede e internet Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede - Xestión de bases de datos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Comunicación e atención á clientela Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Comunicación e atención á clientela FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Contabilidade e fiscalidade Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Formación e orientación laboral Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Inglés Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Inglés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Ofimática e proceso da información Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Ofimática e proceso da información FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Proceso integral da actividade comercial Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Proceso integral da actividade comercial FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Recursos humanos e responsabilidade social corporativa Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Recursos humanos e responsabilidade social corporativa FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Simulación empresarial Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Xestión da documentación xurídica e empresarial Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Xestión da documentación xurídica e empresarial FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Xestión de recursos humanos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Xestión financeira Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Administración e finanzas - Xestión loxística e comercial Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Acceso a datos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Bases de datos FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Contornos de desenvolvemento FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Desenvolvemento de interfaces Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Empresa e iniciativa emprendedora Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Lingua estranxeira profesional I - Francés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Lingua estranxeira profesional I - Inglés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Lingua estranxeira profesional I - Portugués FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Programación FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Programación de servizos e procesos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Programación multimedia e dispositivos móbiles Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Sistemas de xestión empresarial Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Sistemas informáticos FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Bases de datos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Contornos de desenvolvemento Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Desenvolvemento web en contorno cliente Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Desenvolvemento web en contorno servidor Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Deseño de interfaces web Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Despregamento de aplicacións web Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Programación Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web - Sistemas informáticos Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Estética e beleza Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Peiteado e cosmética capilar Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Xestión administrativa Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración e finanzas Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Asesoría de imaxe persoal e corporativa Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Asistencia á dirección Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Estética integral e benestar Proba libre
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Informática de oficina Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Peiteado e estética Presencial

Cursos de especialización

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Superior - Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual Presencial