Curso académico: 2021/2022
Centro: 15026753 - IES A Pontepedriña
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Actividades comerciais Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Comercio internacional Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Xestión de ventas e espazos comerciais Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Comercialización de produtos alimentarios - Atención comercial en negocios alimentarios FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Comercialización de produtos alimentarios - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Comercialización de produtos alimentarios - Mercadotecnia do comercio alimentario FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Comercialización de produtos alimentarios - Ofimática aplicada ao comercio alimentario FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Comercialización de produtos alimentarios - Preparación e acondicionamento de produtos frescos e transformados FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Comercialización de produtos alimentarios - Seguridade e calidade alimentaria no comercio FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Márketing e publicidade - Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Márketing e publicidade - Deseño e elaboración de material de comunicación Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Márketing e publicidade - Lanzamento de produtos e servizos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Márketing e publicidade - Medios e soportes de comunicación Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Márketing e publicidade - Relacións públicas e organización de eventos de márketing Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Márketing e publicidade - Traballo de campo na investigación comercial Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Transporte e loxística - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Transporte e loxística - Inglés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Transporte e loxística - Transporte internacional de mercadorías FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Transporte e loxística - Xestión administrativa do comercio internacional FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Transporte e loxística - Xestión administrativa do transporte e a loxística FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de ventas e espazos comerciais - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de ventas e espazos comerciais - Inglés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de ventas e espazos comerciais - Loxística de almacenamento FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de ventas e espazos comerciais - Técnicas de venda e negociación FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de ventas e espazos comerciais - Xestión de produtos e promocións no punto de venda FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de ventas e espazos comerciais - Xestión económica e financeira da empresa FP Dual
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Actividades comerciais Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Comercialización de produtos alimentarios Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Comercio internacional Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Márketing e publicidade Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Xestión de ventas e espazos comerciais Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Servizos comerciais Presencial