Curso académico: 2022/2023
Centro: 15001033 - CFEA de Guísamo
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Xardinaría e floraría Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Composicións florais e con plantas Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Control fitosanitario Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Empresa e iniciativa emprendedora Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Establecementos de floraría Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Formación e orientación laboral Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Fundamentos agronómicos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Implantación de xardíns e zonas verdes Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Infraestruturas e instalacións agrícolas Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Principios de sanidade vexetal Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Taller e equipamentos de tracción Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Xardinaría e floraría - Técnicas de venda en xardinaría e floraría Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Botánica agronómica Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Conservación de xardíns e céspedes deportivos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Deseño de xardíns e restauración da paisaxe Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Empresa e iniciativa emprendedora Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Fitopatoloxía Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Formación e orientación laboral Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Maquinaria e instalacións agroforestais Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Planificación de cultivos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Topografía agraria Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Xestión de cultivos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural - Xestión e organización do viveiro Distancia
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Xardinaría e floraría Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Paisaxismo e medio rural Proba libre