Skip to Content

December 2016

Instalar paquetes DEB usando DPKG

DPKG es el programa base para manejar paquetes .deb. Esta herramienta se debe utilizar en conjunto con apt-get, ya que si una dependencia no se satisface, dpkg fallará.

Por decirlo de una forma clara con dpkg instalamos paquetes .deb que ya descargamos, pero dpkg no descarga nada.

Obviamente deben utilizarse en un terminal con permisos de supeususario (ver indicaciones en el primer artículo de esta sección)

# dpkg -i paquete.deb

instalar paquete.deb

#dpkg -l | grep 'paquete'

Verificar que un paquete se ha instalado. Entre las comillas colocamos una palabra clave para buscar el paquete, si arroja una lista y antes del paquete muestra “ii” quiere decir que está instalado.

# dpkg -r paquete.deb

desinstalar un paquete.deb (también podemos utilizar la opción –remove)

# dpkg -P paquete.deb

purgar la isntalaición, es decir borrar todos los rastros del programa

Comandos de compresión y descompresión en Linux

Ficheros tar

Empaquetar

# tar -cvf archivo.tar /dir/a/comprimir/

    -c : indica a tar que cree un archivo.

    -v : indica a tar que muestre lo que va empaquetando.

    -f : indica a tar que el siguiente argumento es el nombre del fichero.tar.

 Desempaquetar

# tar -xvf archivo.tar

    -x : indica a tar que descomprima el fichero.tar.

    -v : indica a tar que muestre lo que va desempaquetando.

    -f : indica a tar que el siguiente argumento es el nombre del fichero a desempaquetar.

Ver el contenido de un fichero .tar

 # tar -tf archivo.tar

    -t : Lista el contenido del fichero .tar

    -f : indica a tar que el siguiente argumento es el nombre del fichero a ver.

 

Ficheros gz

Comprimir o empaquetar

# gzip -9 fichero

    -9 : le indica a gz que utilice el mayor factor de compresión posible.

Descomprimir

# gzip -d fichero.gz

    -d : indica descompresión

 

Ficheros bz2

Comprimir

# bzip fichero

Descomprimir

# bzip2 -d fichero.bz2

    -d : indica descompresión.

Nota: Tanto el compresor gzip como bzip2, solo comprimen ficheros, no directorios, para comprimir directorios (carpetas), se debe de usar en combinación con tar.

 

Ficheros tar.gz

Comprimir  

# tar -czfv archivo.tar.gz ficheros

    -c : indica a tar que cree un archivo.

    -z : indica que use el compresor gzip

    -f : indica a tar que el siguiente argumento es el nombre del fichero.tar

    -v : indica a tar que muestre lo que va empaquetando

Descomprimir 

# tar -xzvf archivo.tar.gz

    -x : le dice a tar que extraiga el contenido del fichero tar.gz

    -z : le indica a tar que esta comprimido con gzip

    -v : va mostrando el contenido del fichero
    -f : le dice a tar que el siguiente argumento es el fichero a descomprimir.

 

Ver el contenido de un fichero comprimido   

# tar -tzf archivo.tar.gz

 

Ficheros tar.bz2

Comprimir

Para comprimir en tar.bz2, se hace uso del parámetro pipeline ( | ), que consiste en que “filtra” la salida de un comando a la entrada de otro, como es en este ejemplo: tar empaqueta los distintos ficheros o directorios y su salida lo pasa al comando bzip2 para que este lo comprima y el resultado de este, lo redirecciona ( > ) al fichero final tar.bz2

# tar -c ficheros | bzip2 > archivo.tar.bz2

Descomprimir

# bzip2 -dc archivo.tar.bz2 | tar -xv

Ver el contenido de un fichero tar.bz2

# bzip2 -dc archivo.tar.bz2 | tar -t

 

Ficheros zip

Comprimir

# zip archivo.zip ficheros-a-comprimir

Descomprimir

# unzip archivo.zip

Para ver el contenido de un fichero zip

# unzip -v archivo.zip

 

Ficheros rar

Comprimir

# rar -a archivo.rar ficheros

Descomprimir

# unrar -x archivo.rar

Para ver el contenido de un fichero rar

# unrar -v archivo.rar
# unrar -l archivo.rar

Publicar LIM no proxecto de Websdinámicas

Moitas veces a xente pregunta como publicar un libro LIM na web, este artigo é  unha pequena guía de como facelo.

EdiLIM http://www.educalim.com/cinicio.htm é unha ferramenta de autor sinxela que nos permite crear rapidamente libros LIM con actividades interactivas.

LIM e EdiLim ten unha licenza Creative Commons que permite o seu uso e distribución libre, sempre que se respecte a súa gratuidade e autoría. O autor é Fran Macías Puente, profesor dun colexio público galego.

Unha vez creado o libro seranos moi útil publicalo na web para que os alumnos poidan acceder dende calquera sitio.

Para iso precisamos dun "sitio" na rede onde poder subir o noso arquivo zip, como por exemplo DropBox ou outro servizo semellante, tamén podemos utilizar a Aula Virtual do noso colexio (Moodle) se este forma parte do proxecto Websdinámicas de la Consellería de Educación.

Esta última opción é a máis recomendable para calquera centro público galego, xa que o alamacenamento é nun servidor corporativo, dentro do espazo asignado ao propio centro público, sen grandes limitacións de espazo e por suposto gratuíto.

Noutro caso os pasos a seguir son idénticos a excepción do punto 4, nese caso o usuario tería que dispor dun servizo externo de almacenamento na "nube" do estilo de DropBox, Onedrive, Google Drive, Box etc que non son sempre gratuítos (os servizos gratuítos teñen limitación de almacenamento) e ademais son externos cos riscos de seguridade que iso implica.

Paso a paso:

1. CREAR

Obviamente o primeiro que temos que facer é crear o noso libro LIM coas páxinas nas que incluímos as actividades.

2. EXPORTAR

Exportamos o noso libro a formato html e empaquemos o en zip, estas opcións están dispoñibles na propia aplicación na pestana "Exportar"

3. EMPAQUETAR EN SCORM

Se ademais queremos publicalo na Aula Virtual do centro (Moodle) seranos de moita utilidade empaquetalo en SCORM (opción tambén incluida na pestana “Exportar”)

4. SUBIR

Agora temos que “subir” ese paquete zip á Aula Virtual (Moodle), para elo:

 • Debemos contar cun usuario na Aula Virtual do centro e un curso nese aula no que teñamos asignado o papel de "profesor" (de non ser así poñerse en contacto co administrador para solicitalo)
 • Nos logueamos no espazo e entramos no noso curso
 • No bloque de "Administración" do curso buscamos "Ficheiros" e acedemos
 • Creamos unha carpeta co nome do libro ou outro que nos pareza oportuno utilizando a opción "Crear un cartafol"
 • Subimos o zip a esa carpeta utilizando o botón "Cargar ficheiros"
 • Unha vez subido descomprimímolo empregando a opción "Descomprimir" que figura á dereita do arquivo.

NOTAS IMPORTANTES

 1. O curso de moodle ten que ser público e admitir convidados sen chave
 2. O moodle, ou aula virtual do centro, debe estar configurada para permitir o login automático de invitados, é dicir para que non pases pola pantalla de login para acceder ao curso,para isto mesmo:
  1. entrar como administrador da Aula Virtual do centro
  2. ir a Administración do sitio-> Usuarios -> Permisos -> Políticas de usuario -> Acceso automático de convidados
  3. marcar para activar a opción

En calquera caso o comportamento ás veces depende do navegador.

5. COPIAR O CÓDIGO

Dende a versión 4 os libros-LIM levan unha opción no menú contextual ( botón dereito do rato) que permite copiar ao portapapeis os códigos HTML do libro. Paso a paso sobre un exemplo:

 

 1. Facemos dobre clic sobre o noso libro html, debe ser un arquivo do tipo nomedolibro.html

 2. Situar o rato sobre el e clicar co botón dereito

 3. Elixir a opción "copiar HTML"

 4. Abrir un bloc de notas, gedit ou calquera aplicación semellante

 5. Pegar

 6. Agora veremos os códigos HTML para embeber no noso blog ou na web do colexio, ou na aula virtual...etc

 

 Neste exemplo os códigos serían:

--Object------------

<object type="application/x-shockwave-flash" id="objlim" data="http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/aulavirtual/file.php/8/juana/lim.swf?libro=planeta-auga.lim" width="600" height="500" align="top" >
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/aulavirtual/file.php/8/juana/lim.swf?libro=planeta-auga.lim"/>
<param name="quality" value="high" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="FlashVars" value="libro=planeta-auga.lim"/>
</object>

--Iframe------------

<iframe src="http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/aulavirtual/file.php/8/juana/lim.swf?libro=planeta-auga.lim" frameborder="0" width="600" height="500"  scrolling="auto"></iframe>

--Url---------------

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/aulavirtual/file.php/8/juana/lim.swf?libro=planeta-auga.lim

Como vedes dame tres posibilidades diferentes, segundo vaia a empregar a etiqeta<object> ou <iframe>, e ademais está a ruta específica para Drupal (web de centros no proxecto websdinámicas)

6. PUBLICAR

Publicar o libro na web. Podemos facelo de diferentes formas, nun blog, na web do centro (Drupal) ou na propia Aula Virtual (Moodle). Explicaremos os pasos a seguir en cada caso:

6.1. Publicalo nun blog xenérico

Crearemos unha entrada no devandito blog e co texto rico desactivado (opción HTML) pegamos o código correspondente a <object> obtido no paso anterior.

Nota: existe unha opción alternativa á etiqueta <object> que é a etiquete <iframe>.
Esta opción é desaconsellable por cuestións de accesibilidade (ver o artigo http://aurea.es/2010/10/14/adios-iframe-hola-object/ ) só a empregaremos no caso de que o noso blog ou web non admita a etiqueta object.

6.2. Publicalo na web do centro (Drupal)

Creamos un contido (do tipo páxina ou entrada de blog) e prememos o botón de “Insertar/editar medio embebido” e na xanela que se abre introducimos pegamos a Url que obtimos no paso.
Para as dimesnións podemos indicar 600x500 ou outra semellante (acordarse de activar a casiña de “bloquear proporcións”)

6.3. Publicalo na Aula Virtual do centro (Mooodle)

Se podería crear un contido en moodle do tipo páxina ou etiqueta e seguir os pasos xa indicados  para publicar nun blog xenérico (ver 6.1), pero a opción máis cómoda es sen dúbida publicalo como unha actividade SCORM.
Para elo:

 • engadimos no noso curso unha actividade
 • selecionamos o tipo SCORM/AICC
 • na xanela que aparece simplemente teremos que seleccionar o noso paquete zip que creamos no punto  3.

A vantaxe deste método ademais da súa sinxeleza é que os resultados obtidos polos alumnos se integran no curso moodle coas súas cualificacións e o profesor pode consultalas e facer un seguimento dos intentos realizados, resultados obtidos...etc.

Actividade EdiLIm de exemplo

Actividade interactiva sobre a auga na Terra, a Hidrosfera

Actividade interactiva sobre a Hidrosfera baixo licenza Creative Commons.

Para a súa realización empreguei EdiLIM, unha ferramenta sinxela, intuitiva e gratuita baixo licenza Creative Commons, de Fran Macías.

A web oficial do proxecto EdiLIM é http://www.educalim.com/edilim.htm

 

Obxectivos:

 • Comprender por que hai auga líquida na Terra e non a hai noutros planetas do Sistema Solar
 • Identificar diferentes estados da auga
 • Identificar as principais propiedades da auga
 • Identificar comprender o proceso de evaporación

Estratexias:

 • As actividades interactivas están pensadas como reforzo dos coñecementos adquiridos, a actividade colgaráse na web do centro para que os alumnos poidan aceder a ela e consultala en calquera sitio (colexio ou casa...)
 • A actividade complemétase co experimento "Columnas de sal" incluído nun vídeo do libro lim e obtido de http://www.youtube.com/social/blog/fq-experimentos
 • Este experimento realizarase:
  • primeiro na aula, onde se anotarán as condiciones nas que se realiza (cantidade de agua, temperatura ambiente, forma do recipiente, etc.)
  • cada alumno a realizará tamén na súa casa, anotando as condicións para un estudo comparativo posterior.
  • Deberá ir facendo fotos do progreso do seu experimento
 • Pasadas cinco semanas contrastaremos na clase os diferentes avances de cristalización do sal de cada caso, e por grupos os alumnos deben extraer as súas conclusións e publicalas na web do centro.

Descarga do editable
Pode descargarse para a súa edición en https://www.edu.xunta.gal/centros/zonabetanzosd6/aulavirtual/file.php/2/libros%20LIM/planeta%20auga/planeta-auga.zip

Embeber no teu blog
Se o desexas tamén podes amosalo no teu blog copiando e pegando o seguinte código:

<object type="application/x-shockwave-flash" id="objlim" data="http://dl.dropbox.com/u/58284610/lim.swf?libro=planeta-auga.lim" width="600" height="500" align="top" >
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="movie" value="https://www.edu.xunta.gal/centros/zonabetanzosd6/aulavirtual/file.php/2/libros LIM/planeta auga/lim.swf?libro=planeta-auga.lim"/>
<param name="quality" value="high" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="FlashVars" value="libro=planeta-auga.lim"/>
</object>

ISO libre en debian 8.1

Imaxe cun sistema operativo para equipos enivados pola Xunta de Galicia aos centros educativos, baseada en sistema operativo Linux, Debian 8.1

Está mantida polo equipo de Sistemas abalar (Aula 0) e acaba de lanzar unha nova imaxe da maqueta (abalar libre 16_1.5)

Na aula aberta abalar está dispoñible tanto a imaxe como o manual de instalación actualizado no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual2/course/view.php?id=85

Esta nova imaxe actualiza paquetes de sistema, navegadores, programas, etc. Pero o máis destacable é o procedemento polo cal se pode automatizar  a instalación da maqueta

Opcións de instalación a partir da live:

 1. Sinxela --> Instala a imaxe nunha única partición e non pide información de linguaxe e particións sendo práticamente desatendida.
 2. Avanzada --> Instala o sistema dunha única partición, pero solicitando datos de linguaxe, táboa de particións, etc. Tal e como viña facendo ata o momento.
 3. Personalizada --> Permite definir as particións e instalar o equipos con mais dun sistema operativo, etc.

NOTAS IMPORTANTES

Non válida para  equipamento das aulas abalar de centros públicos que se atopa xestionada de xeito centralizado polo Servidor do centro.

Software e drivers para encerados Promethean con Debian 8.1

Paquete en formato zip. Necesita conexión a Internet xa que agrega os repositorios do fabricante e descarga deles os paquetes necesarios.

Indicacións: descomprimir e executar como root o script (sh)

Drivers iQBoard para Debian 8.1

Paquete .deb con software e drivers específicos para iQBoard na maqueta corporativa (Linux - Debian 8.1)

Pode descargarse neste enlace

logotipos

logotipos

thumthumby Dr. Radut