Skip to Content

December 2016

Integración "Agueiro + Moodle"

Actualmente xa está feita esta integración para o centro "CPI As Revoltas" (Cabana de Bergantiños) e está pendente a do centro "CPI Virxe da Cela" (Monfero) por problemas coa extensión da súa URL.

Para os centros que mostren interese (van adxuntos):

 1. Guía da integración Agueiro+Moodle (información para os centros)
 2. Configuración da aula virtual para a integración con Agueiro (para uso do/a asesor/a abalar da zona, onde se recolle o procedemento que deberá realizar para a integración)

 

Mover, Copiar, Borrar y Visualizar Archivos

Listar todos los archivos (excepto los ocultos) del directorio actual, en formato detallado.

# ls -l

Listar los archivos del directorio actual, indicando el tipo de archivo.

# ls -F

Listar todos los archivos (incluyendo los ocultos) del directorio actual, en formato detallado y presentarlo en columnas.

# ls -laC

Borrar el archivo o directorio denominado "fichero"

# rm fichero

Borrar el directorio denominado "directorio", incluyendo todos sus archivos y subdirectorios.

# rm -rf directorio

Copiar el archivo o directorio denominado "fichero" al directorio "/home/datos".

# cp fichero /home/datos/

Mover el archivo o directorio denominado "fichero" al directorio "/home/datos".

# mv fichero /home/datos/

Visualizar el archivo denominado "archivo".

# cat archivo

Visualizar todas las paginas de mantenimiento que contienen la palabra "palabraclave".

# man -k palabraclave

Visualizar el archivo denominado "archivo", una página a la vez. Para avanzar a la siguiente página se debe presionar la barra espaciadora.

# more archivo

Visualizar las 10 primeras líneas del archivo denominado "archivo".

# head archivo

Visualizar las 20 primeras líneas del archivo denominado "archivo".

# head -20 archivo

Visualizar las 10 últimas líneas del archivo denominado "archivo".

# tail archivo

Visualizar las 20 últimas líneas del archivo denominado "archivo".

# tail -20 archivo

Vídeos en Drupal 6

Na páxina podemos incorporar vídeos acompañando ao contido, de xeito que se poidan reproducir directamente sen ter que depender de portais externos nin incorporar publicidade non desexada.

A publicación é realmente doada pero é certo que durante o proceso Dripal abre numerosas ventás en po-up que poden despistar aos usuarios, asi que facemos aqui unha guía paso a paso con capturas.

É importante saber que os vídeos teñen que estar en FLV (Flash Vídeo), formato específico para a publicación de vídeos a través de Internet e ademais recoméndase que o nome do fheiro flv non leve caracteres raros (espacio en blanco, tils, guións etc)

Pasos a seguir:

 1. Convertir o vídeo orixinal a formato FLV. Para o que precisamos dun conversos. Un dos conversores máis empregados en Linux é WinFF (incluído tanto na maqueta abalar, como na universal corporativa) trátase dun software sinxelo e de doado manexo. Outro exemplo de conversor para Windos e Mac é Any Video Converter (http://www.any-video-converter.com/download-avc-free.php) que dispón dunha versión gratuita en castelán e que tamén é moi intuitivo de usar.
 2. Crear un contido na web do centro (por exemplo un contido de tipo páxina, pero vale calquera outro)
 3. No corpo do texto de acompañamento, premer no botón "Inserter/editar medio embebido" botón inxerir medio embebido
 4. na ventana emerxente que se abre premer sobre o botón "Examinar"
 5. Abrirase en pop-up a ventá do File Browser (Navegador de ficheiros) onde teremos que Subir "Upload" o noso vídeo, premendo no botón
 6. Abrirase unha nova ventana onde primero Examinamos (premer no botón "Examinar") para localizar o vídeo no noso pc e logo o subimos premendo no botón "Subir"
 7. Pechamos a ventana (premer na x da esquina superior dereita)
 8. Prememos no botón de insertar arquivo da ventá do File Browser
 9. Na ventá de medidos embebidos poderemos ver xa a ruta do vídeo subido e podemos configurar algúns parámetros como a alineación con respecto ao texto, o tamaño etc. como se amosa de seguido na imaxe:
 10. Finalmente prememos en Insertar
 11. Enviamos o novo contido e automaticamente xa o teremos listo para a súa reprodución na web. Vídeo publicado!

 Aqui tedes un exemplo:

Cambiar la contraseña (conocida) de root

El comando es passwd y obviamente debe utilizarse en un terminal con permisos de superususario, lo que implica conocer la contraseña original de root (ver indicaciones en el primer artículo de esta sección)

 1. Introduce passwd y presiona Intro. Aparecerá una línea nueva bajo el comando con el mensaje "Introduce nueva contraseña UNIX:"
 2. Introduce la nueva contraseña y presiona Intro. La contraseña que introduzcas no aparecerá en pantalla
 3. Se te pedirá que la introduzcas una segunda vez para confirmarla. Vuelve a introducir la nueva contraseña y luego presiona Intro.
 4. Aparecerá el mensaje "Contraseña actualizada correctamente".

Abrir un terminal con permisos de superusuario

Abrir un terminal (lo más habitual es encontrarlo en: Menú aplicaciones o Inicio -> Accesorios -> Terminal

Nos logueamos como superusuario (root), para ello simplemente tecleamos su en el terminal y tecleamos la contraseña de root que nos pide (obviamente esa no se ve al escribirla).

En el caso de la maqueta corporativa libre la contraseña es toor (osea root pero escrito al revés)

~$ su
Password:

Listo, ya está!

terrminal de root

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login automatico de convidados

No caso de que queramos evitar a pantalla de login ao acceder a un curso, ou un recurso publicado nel, precisamos ter activado o autologin de convidados. Entendemos que se trata dun recurso público dentro dun curso visble e aberto que admita convidados sen chave.

Pasos a seguir:

  1. entrar como administrador da Aula Virtual do centro
  2. ir a Administración do sitio-> Usuarios -> Permisos -> Políticas de usuario -> Acceso automático de convidados
  3. marcar para activar a opción

 En calquera caso o comportamento final á hora de acceder a un recuso depende do navegador.

Instalar paquetes DEB usando APTITUDE

APTITUDE es una interfaz para APT. Muestra una lista de paquetes de software y permite al usuario elegir de modo interactivo cuáles desea instalar o eliminar.

Dispone de un poderoso sistema de búsqueda que facilitan las relaciones de dependencia que puedan existir entre los paquetes.

A diferencia del comando apt-get, aptitude maneja mejor las dependencias entre paquetes. Al instalar un paquete, te avisa de dependencias de otros paquetes, que son necesarios para la instalacion. Al igual que si desistalamos el paquete, aptitude tiene memorizados las dependencias de dicho paquete a desistalar.

Obviamente debe utilizarse en un terminal con permisos de supeususario (ver indicaciones en el primer artículo de esta sección)

Actualiza la lista de paquetes disponibles en los repositorios:

# aptitude update

Actualiza los paquetes que tengan disponibles nuevas versiones:

# aptitude safe-upgrade

Actualiza paquetes, incluso si eso significa que debe desinstalar otros (útil si aparece una nueva versión de su distribución):

# aptitude full-upgrade

Busca un paquete (aplicación) en los repositorios:

# aptitude search <nombre_paquete>

Muestra información del paquete:

# aptitude show <nombre_paquete>

Instala paquetes:

# aptitude install <nombre_paquete> 

Elimina (desinstala) paquetes y sus archivos de configuración:

# aptitude purge <nombre_paquete>

Elimina (desinstala) paquetes:

# aptitude remove <nombre_paquete>

Elimina ficheros descargados de cuando se instaló software en el sistema:

# aptitude clean

Elimina paquetes deb obsoletos:

# aptitude autoclean

Fuerza a que un paquete permanezca en su versión actual, y no se actualice:

# aptitude hold <nombre_paquete>

Instalar paquetes DEB con APT-GET

Apt-get Instala e informa sobre los paquetes resolviendo las dependencias, los paquetes que instala los consigne de Internet (de /etc/apt/sources.list).

Obviamente deben realizarse en un terminal con permisos de supeususario (ver indicaciones en el primer artículo de esta sección)

Algunas de las opciones más frecuentes son:

# apt-get update 

sincroniza el índice de paquetes desde sus fuentes.

# apt-get upgrade 

se usa para instalar la versión más nueva de todos los paquetes instalados en el sistema. Los paquetes instalados con una nueva versión disponible se descargan y actualizan, y bajo ninguna circunstancia se desinstalarán paquetes, o se instalarán paquetes nuevos. Las nuevas versiones de programas instalados que no se puedan actualizar sin cambiar el estado de instalación de otros paquetes no se instalarán, manteniéndose la versión actual. Debe realizar un update antes para que apt-get sepa que hay nuevas versiones disponibles.

# apt-get dist-upgrade

además de realizar las acciones de upgrade, trata inteligentemente los cambios de dependencias debidos a las nuevas versiones de paquetes.

# apt-get install paquete1 paquete2 

descarga e instala los paquete1 y paquete2.

# apt-get remove paquete1 paquete2 

desinstala los paquete1 y paquete2.

# apt-get --reinstall install 

paquete resinstalo el paquete

# apt-get install linux-headers-`uname -r` 

instala las cabeceras del kernel, necesarias para los drivers

# apt-show-versions -u 

para saber que paquetes pueden actualizarse.

# apt-cache showpkg paquete 

nos da mayor información sobre el paquete

# apt-cache depends paquete 

para saber de que otros paquetes depende el paquete

apt-file search paquete 

Si no sabemos el nombre exacto del paquete.

# apt-file list 

paquete listar el contenido de del paquete

# apt-get source paquete 

Para descargar las fuentes del paquete

# apt-get -f install 

Para solucionar problemas cuando una instalación no se logró con éxito.

# apt-get clean 

limpia el cache de paquetes instalados.

# apt-get autoclean 

limpia el cache de paquetes que ya han sido actualizados.by Dr. Radut