Configuración dun curso

Para iniciar coa configuración do noso curso podemos premer sobre a opción situada no bloque de Administación que indica "Configuración".

Acceder á configuración do curso

Novamente volveremos a estar na pantalla de configuración do curso que se nos presentaba no momento da súa creación. Imos agora a ver as posibilidades de cada un dos diferentes apartados.

Xeral

Categoría. As categorías son as formas de clasificar e agrupar os cursos existentes nunha Aula Virtual (Moodle). Correspóndelle ao administrador da Aula Virtual a súa creación. Por defecto existe unha categoría xenérica chamada Miscellaneous (miscelánea). O creador do curso deberá seleccionar a categoría máis apropiada ao seu curso. No caso de que non exista a categoría necesaria, deberá poñerse en contacto co administrador da Aula Virtual para a súa creación.
Categorías

Nome completo: é o nome completo do curso que aparecerá na zona superior da pantalla e nas listas de cursos (campo obrigatorio).

Nome abreviado: normalmente é unha abreviatura que se empregará na barra de navegación. Tamén aparecerá, por exemplo, na liña de asunto nas notificacións automáticas por correo electrónico que se xeren no curso (campo obrigatorio).

Número de identifiación do curso: serve para realizar comunicacións do curso con sistemas alleos, polo que nunca se amosrá na Aula Virtual. Pódese deixar en branco.

Resumo: aquí debemos poñer unha descrición ou introdución acerca dos contidos do curso. Este campo dispón dun editor enriquecido de HTML, polo que tamén podemos incluir, ademáis de texto, imaxes, táboas ou outros elementos de estilo ou recursos embebidos (vídeos de Youtube...) (campo obrigatorio).

Configuración xeral identificativa

Formato: o formato elixido definirá a disposición básica do curso, como unha plantilla. Afecta ao modo de presentación da información, á colocación dos paneis de funcións e, sobre todo, cambia o significado lóxico dos bloques da columna central.

Entre os formatos dispoñibles hai tres fundamentais e que son os máis empregados:

Formato semanal: (formato por defecto) neste formato as caixas ou seccións de contidos da columna central organízanse por semanas, con data de inicio e fin en tempo real.

Este formato é indicado para cursos onde a estrutura cronolóxica sexa o prioritario. Require unha gran organización xa que hai que ir colocando os recursos e actividades a realizar en cada semana. A primeira sección é xeral e non ten data asignada.

Formato semanal

Formato de temas: con este formato as seccións de contidos están organizadas por Temas ou Bloques temáticos. A diferencia do formato semanal, os temas non está ligados a unha temporalización fixa, polo tanto non é necesario especificar datas. Ao igual que no formato semanal, a primeira sección está sempre visible e contén, polo meno, o Foro de novas (que poderá ocultarse, pero non borrar).

Formato de temas

Formato social: neste formato non aparecen os contidos do curso de forma explícita na interface, senón que o curso organízase en torno a un foro de debate, que aparece na páxina principal, onde o profesorado e o alumnado poden engadir mensaxes e xuntar contidos ou materiais e discutir sobre estes materiais. Está pensado para unha pedagoxía puramente constructivista, apropiado para aqueles cursos pouco definidos ou con pouco contido formal.

Este formato tamén é apropiado para empregarse como taboeiro de anuncios: departamentos, asociacións...

Formato social

Nestas imaxes anteriores pódese observar o mesmo curso nos diferentes formatos: semanal, temas e social.

Nota: Unha vez que teñamos configurado un curso con Formato social, automaticamente se crea o Foro social, polo que si posteriormente o volvemos a cambiar a algún dos outros formatos, semanal ou por temas, este Foro social tamén estará presente. No seguinte módulo (módulo 7) veremos como crear e borrar de forma manual estes e outros recursos.

Foro social

Número de semanas ou temas: este parámetro configura o número de semanas ou temas que terá o curso, segundo o formato que se elixa. Non ten, polo tanto, influencia no formato social. O valor por defecto é de 10, pero podemos adaptar este valor ás nosas necesidades en calquera momento seleccionando desde o valor 1 ata o 52.

Data de inicio do curso: aquí establecemos a data de inicio do curso. A partires desta data o curso estará activo e dispoñible para os estudiantes. No caso de elixir curso con formato semanal, esta data será a que marque a data da primeira semana.

Seccións ocultas: as seccións dos contidos poden amosarse ou ocultarse segundo desexemos. Desde aquí controlamos como desexamos amosar estas seccións ocultas ao alumnado, de forma contraída (indicando que existe pero que non está dispoñible) ou completamente invisible.

Noticias para visualizar: determina o número de mensaxes do Foro de novas que aparecerán no bloque de Últimas noticias. Este foro aparece tanto si configuramos o noso curso en formato semanal como en formato de temas, e todos os estudiantes quedan subscritos a el de forma automática.

Mostrar todas as cualificacións: permite aos estudiantes ver ou non automaticamente os resultados de todas as súas actividades avaliables do curso. Por defecto, estes valores aparecen na sección de Cualificacións dentro do bloque de Administración.

Mostrar informes de actividade: permite aos estudiantes consultar o seu informe de actividade no curso. Os profesores sempre teñen acceso a estes informes desde a páxina de información persoal do alumno.

Tamaño máximo de transferencia: aquí establecemos o tamaño máximo dos ficheiros que se poden xuntar por parte dos usuarios a través dos foros, wikis, glosarios, etc. ou os subidos como producto das súas actividades, tarefas e talleres. O rango dispoñible vai desde os 10 Kb ata os 40 Mb. Este máximo ben determinado pola configuración do servidor.

É este un metacurso: os metacursos son cursos subordinados doutros cursos, é dicir, heredan os estudiantes matriculados. Activando esta opción, o curso poderá empregarse como un área común que permite aos participantes en cursos específicos interactuar uns con outros.

Papel predefinido: permite establecer o papel por defecto para o curso. Así cando un participante se inscriba no curso quedará asociado a este papel. O normal é que o valor seleccionado sexa o de Estudiante.

Configuración xeral


Inscricións

Plugins de matriculación: permite seleccionar o plugin de matriculación interactiva por defecto que se empregará no curso. Normalmente só estará dispoñible o de inscrición interna.

Curso con inscrición: permite establecer si o curso vai permitir ou non inscrición, e incluso establecer un intervalo de datas de inscrición.

Data de inicio e Data final: establecen o prazo no que se permite aos estudiantes inscribirse no curso. Pódese determinar a data de inicio, a data final ou o intervalo activado ambas.

Período de inscrición: especifica o número de días que un estudiantes pode permanecer matriculado no curso. Pasado este tempo, o alumno será dado de baixa automaticamente. Esta opción é idónea para cursos curtos que se repiten varias veces no ano. Por defecto o valor é Sen límite, co cal os alumnos permanecerán matriculados ata que se den de baixa manualmente.

Inscricións

Notificación de vencemento da inscrición

Notificar: para permitir ou non que se notifique a data na que remata o prazo de inscrición.

Notificar aos estudiantes: avisar tamén aos estudiantes.

Limiar: permite establecer o umbral de notificación do remate do prazo de notificación.

Notificacións de vencemento da inscrición

Grupos

Modo de grupo: Moodle ofrece a posibilidade de crear grupos de traballo, grupos para separar aos alumnos dun mesmo curso. Aquí indicaremos de que forma interactuarán os membros dos grupos.

Sen grupos: non hai grupos, todos os estudiantes formarán un único grupo.

Grupos separados: os grupos traballarán de xeito independente. Os estudiantes dun grupo solo ven aos estudiantes do propio grupo.

Grupos visibles: aquí cada estudiante traballa dentro do seu grupo pero poderá ver o traballo dos outros grupos.

Cada participante só poderá pertencer a un único grupo.

Forzar: o modo de grupo pode ser definido a dous niveis: Nivel curso, que é o que ven definido por defecto para todas as actividades do curso, e Nivel actividade, para aquelas actividades que soporten grupos. Neste caso, si o curso está configurado para Forzar o modo de grupo, entón non se terá en conta a configuración da cada actividade. En cambio, si se deixa esta opción en Non forzar, entón cada actividade pode funcionar en distinto modo de grupos: sen grupos, separar ou visibles.

Grupos

Dispoñibilidade

Dispoñibilidade: serve para controlar o acceso dos estudiantes ao curso. Podemos agochar o curso aos estudiantes mentres o temos en modo de deseño e facelo visible cando xa esté preparado para empregar. Si ocultamos o curso, non aparecerá en ningunha lista de cursos, excepto para os profesores do curso e para os administradores da Aula Virtual.

Chave de inscrición: serve para restrinxir o acceso ao curso a calquera usuario que non sepa esta chave.

É interesante saber que se pode empregar para controlar a matriculación no curso. A idea é que o profesor proporcione esta chave aos alumnos para que se matriculen no curso. Esta chave será pedida aos usuarios cando queiran acceder ao curso por primeira vez. Unha vez que a introducen correctamente, o alumno quedará inscrito no curso e xa non se lle pedirá máis a chave. Si un alumno xa foi matriculado no curso manualmente por parte do profesor, tampouco lle pedirá a chave cando acceda.

Cando un curso ten chave, aparecerá a icona dunha chave na lista de cursos.

Curso con chave

Si se deixa en branco, calquera usuario que teña unha conta na Aula Virtual poderá entrar neste curso.

Acceso como convidado: este parámetro serve para permitir ou non a entrada a convidados, así como para decidir se estos convidados necesitarán coñecer a chave de acceso. A entrada aos convidados realízase a través da pantalla de acceso ao sistema, premendo sobre o botón Entrar como convidado.

Entrar como convidado

En calquera caso, o modo de acceso aos convidados é de só lectura, polo que poderán acceder aos materiais do curso pero en ningún caso poderán participar nas actividades.

Custo: pensado para outros usos da plataforma Moodle. Non ten obxeto no noso proxecto.


Idioma

Forzar idioma: pode empregarse para forzar o uso dun interface nun idioma concreto a elixir entre os dispoñibles (instalados) na plataforma. Esta opción pode ser interesante cando os cursos están relacionados cos idiomas, por exemplo, un curso sobre a lingua inglesa. Se non se forza un idioma concreto, cada usuario poderá elixir o que considere máis convinte.

Idioma

Última modificación: Mércores, 23 de Decembro de 2015, 11:06