Esquema de tema

 • Proceso de Admisión. Curso 2018/19

  • Calendario do Proceso de Admisión

   • Para quen remata 4º de ESO

    Ciclos Formativos? Bacharelato? Que Bacharelato.... ?

    Cando elixas recomendámosche que a túa elección sexa moi meditada e pensando sobre todo nos futuros estudos que vas a realizar e naquelas materias nas que obtiveches durante estes cursos un rendemento satisfactorio.

    Pregámosche que non te deixes levar polo que elixen teus amigos e amigas, ou polas que che resulten máis cómodas e fáciles de aprobar sen ter en conta que non son as que vas necesitar posteriormente, porque non sería sensato nin conveniente.

    Aquí atoparás unha serie de orientacións e informacións que che poden servir de guía para acadar unha elección acertada. Lembra que a túa decisión é fundamental para unha boa base académica e estudiar unha determinada modalidade de bacharelato ou un ciclo de Formación Profesional.

   • Postos escolares ofertados para o curso académico 2018/ 2019

    • Presentación das solicitudes de admisión

     As solicitudes de admisión poderan cubrirse mediante a aplicación creada a tal fin pola Consellería, ou como ven sendo tradicional, cubertas a man e entregadas no centro no que se solicita praza entre o 1 e o 20 Marzo, de 9:00 horas ás 13:30 horas.

     Caso de utilizar a aplicación da Consellería, seguir estas instruccións.

    • Información útil

     • Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

     • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

     • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

     • Baremación


      No caso de que o número de plazas sexa superior ao número de postos escolares ofertados, as solicitudes deben ser baremadas segundo se indica na normativa reguladora do proceso de admisión, abríndose un periodo de tempo para que cada solicitante aporte a documentación que considere oportuno segundo a normativa vixente.

      Esta situación, de darse, será comunicada mediante un Aviso no Taboleiro de anunciós do IES, asi como neste mesmo apartado.


      Os criterios de Baremación indícanse na normativa que regula o proceso de admisión

      • Estado das solicitudes de Admisión

       Admisión Curso 2018-19. Listaxes Provisionais

      • Información complementaria

       • Centros adscritos. CP Humberto Juanes (Vilameán), CP A Cruz (Camos)

       • Área de influencia do centro en cada unha das ensinanzas impartidas e áreas limítrofes.Concello de Nigrán

       • Servizos complementarios que ofrece o centro: Transporte escolar (RD 443/01, modificado polo RD 849/02 e polo Decreto 203/86).