PROBAS IDONEIDADE PARA PATRÓNS E MECÁNICOS

(Resolución do 8 de marzo de 2019 B.O.E. do 1 de abril)

O IES Universidade Laboral convoca as Probas de IDONEIDADE DE MARIÑA MERCANTE PARA:

  • PATRÓN DE ALTURA
  • PATRÓN DE LITORAL
  • MECÁNICO MAYOR NAVAL
  • MECÁNICO NAVAL

CALENDARIO PREVISTO

DATA ACAECIMENTOS
19 de maio Presentación documentación polos candidatos.
1 de xuño Fin período solicitudes.
3 de xuño

Publicación lista de admitidos.

Inicio período alegacións

16 de xuño Fin período alegacións.
18 de xuño Publicación lista definitiva de admitidos.
21 de xuño Prueba

A partires do 3 de xuño, o calendario pode sufrir modificacións, no caso de non haber alegacións.

SOLICITUDES NA SECRETARIA DO CENTRO

Documentación a presentar:

  1. Solicitude, dacordo con Anexo I da convocatoria.
  2. Fotocopia do D.N.I. en vigor.
  3. Título académico ou certificado de estudos.
  4. Libro Rexistro de Formación do alumno.
  5. Certificado de prácticas obrigatorias admitidas conforme a base segunda.