Calendario das probas de materias pendentes de cursos anteriores. Maio 2018.

Materiais para a orientación académica (charlas de Xefatura e Orientación).

Itinerarios de ESO e Bacharelato.

Materiais auxiliares para a correcta realización das gardas

Información, actas e presentacións das distintas reunións dos órganos colexiados do centro: Claustro, Comisión de Coordinación Pedagóxica e Consello Escolar.

Curso con información de carácter xeral para o profesorado que exerza funcións de titoría, ao que tamén ten acceso todo docente que desexe aportar datos ou facer observacións sobre o desenvolvemento académico de calquera alumno/a.
Curso informativo sobre distintos aspectos relacionados coa Convivencia Escolar, que inclúe, ademais, unha serie de formularios destinados a deixar constancia dos distintos incidentes acaecidos no centro (amoestacións, derivación á Aula de Convivencia, faltas leves e faltas graves).

Formularios relacionados coa secretaría do centro e xestión do préstamo de libros.