Aula virtual para a entrega dos exercizos do módulo Desenvolvemento Web en Contorno Servidor, curso 19-20