Ciclo de Administración de Sistemas Informáticos e Rede - Réxime ordinario

Seguridade e alta dispoñibilidade

Curso 19/20 - Réxime ordinario

Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos-18-19

Punto de encontro para o intercambio de documentación do proxecto fin do ciclo e das prácticas de empresa.

Implantación de Aplicacións Web - Curso 2018-19

Prácticas de laboratorio para o módulo de Planificación e Administración de Redes

Curso teórico-práctico onde se estudarán os principais servizos das redes locais.