Formar ao alumnado na xestión de bases de datos relacionais