Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma - Réxime ordinario