Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural

Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural

Ciclo Superior de Xestión Forestal

 

CICLO SUPERIOR XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL   Familia Profesional Agraria

 

Duración: 2000 HORAS

                 Primeiro curso

 

MÓDULOS

HORAS TOTAIS

SESIÓNS SEMANAIS

Xestión cinexética

105

6

Xestión da pesca continental

87

5

Xestión de montes

157

9

Xestión da conservación do medio natural

123

7

Defensa contra incendios forestais

105

6

Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

Proxecto

26

 

Formación en centros de traballo

384

 

 

                  Segundo curso

 

MÓDULOS

HORAS TOTAIS

SESIÓNS SEMANAIS

Xestión cinexética

105

6

Xestión da pesca continental

87

5

Xestión de montes

157

9

Xestión da conservación do medio natural

123

7

Defensa contra incendios forestais

105

6

Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

Proxecto

26

 

Formación en centros de traballo

384

 

Que se aprende a facer?

Programar, organizar, supervisar e realizar, de ser o caso, os traballos no monte e en viveiros, controlando e protexendo o medio natural e capacitando as persoas para a conservación e a mellora ambiental, con aplicación dos plans de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental, de acordo coa lexislación.

Onde se realiza o traballo?

En empresas públicas ou privadas dedicadas á xestión forestal, cinexético-piscícola, de viveiros forestais, ao desenvolvemento de programas de educación ambiental e actividades de acompañamento e guía no medio socio-natural, e a vixilancia do medio natural e os seus recursos. Na extinción de incendios forestais. E realizando tratamentos praguicidas.

E que postos de traballo?

Encargado de empresas de repoboación forestais, de tratamentos silvícolas, de loita contra pragas forestais, de construción e mantemento de camiños forestais, de turismo cinexético-piscícola, de recolección de sementes e froitos en altura, de repoboacións cinexéticas, piscícolas e astacícolas; coordinador de unidade de prevención e extinción de incendios forestais, vixiantes de incendios forestais e de vixilancia rural; traballador en control legal de depredadores de tratamentos silvícolas e contra pragas e enfermidades forestais; práctico de topografía, capataz forestal; xestor cinexético, axente forestal, garda de espazos naturais, educador ambiental, monitor/ora da natureza.

Que título se obtén?

TÉCNICO SUPERIOR EN XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL

Cal é o currículo?

Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en xestión forestal e do medio natural

Decreto 170/2012

A que outros estudos se pode acceder?

Estudos Universitarios de grao de modo directo, sen necesidade de proba e a calquera outro ciclo de grao superior.

 Máis información:http://www.edu.xunta.es/fp

Mondoñedo es ambiental

María Gonzalez Carvajal, alumna do Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural, Premio Nacional de Formación Profesional

A alumna do Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural María Gonzalez Carvajal obtivo o Premio Nacional de Formación Profesional de Grao Superior polos seus estudos rematados no curso 2014/15 no IES Plurilingüe San Rosendo.

María González Carvajal coa profesora Sara Buide

María González Carvajal coa profesora do Ciclo Superior Sara Buide

María Gonzalez Carvajal, alumna do Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural, recolleu este venres 24 de maio un dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

 

A alumna María Gonzalez Carvajal, do Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural, recolleu o pasado día 24 de maio un dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior .

 

 

María González Carvajal coa profesora Sara Buide

A profesora Sara Buide con María González Carvajal na entrega dos premios

Distribuir contido