Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Documentación

CIUG - INFORMACIÓN ABAU 2019

 

Calendario ABAU 2017 e acceso curso 2017/2018 VER

Ponderacións das materias da parte voluntaria da ABAU 2017 VER

(provisional pendente da publicación do DOGA)

 

Proceso de Admisión Curso 2021/2022

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO no IES San Paio para o curso académico 2021-2022

 

 

NORMATIVA REGULADORA

O procedemento de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos regúlase no Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG 26-12-2012), que desenvolve a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15-03-2013) modificada pola ORDE do 25 de xaneiro de 2017 e pola Orde do 18 de decembro de 2020 (DOG 22 de decembro de 2020).

 

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES CURSO 2021/22

oferta

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN E DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RESERVA E DE ADMISIÓN

 

O alumnado pode obter a praza no Instituto de dúas maneiras distintas:

a) Reserva de Praza: O alumnado que xa está no IES San Paio ten garantida a súa permanencia nel sen necesidade de solicitar reserva de praza cada ano. O alumnado dos colexios adscritos ten que presentar a solicitude de reserva de praza entre o 11 de xaneiro e o 8 de febreiro no centro de orixe.

b) Solicitude de Admisión: Para o resto do alumnado, do 1 ao 20 de marzo.

 

Pode facerse a man, cubrindo o seguinte impreso: Galego    Castelán


Pode cubrirse o formulario na aplicación admisiónalumnado  a través do menú Solicitudes - Admisión - Crear solicitude de admisión. Feito iso poden optar por:

 • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo que escollan para o seu fillo ou filla en primeiro lugar.
 • Se dispoñen de certificado dixital, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.

 

Xunto coa solicitude entregarase tamén:

 • Fotocopia do DNI do alumnado.
 • Renda anual per cápita da unidade familiar(Debe estar cuberto o apartado na solicitude. Só é necesario presentar documentación no caso de non consentir a consulta)
 • Certificado de empadroamento.

E de ser o caso:

 • Certificado ou comprobación de irmás/áns matriculadas/os no centro.
 • Certificado de nai, pai ou titor/a legal  traballador do centro.
 • Certificado da empresa por proximidade do centro ao lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es legais
 • Certificado de familia numerosa ou Condición de familia monoparental.
 • Certificado de  discapacidade da alumna ou alumno ou membro da unidade familiar.
 • Resolución da sentencia de separación.

 

OUTROS PRAZOS

Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.

Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. TRANSPORTE ESCOLAR

 

Os alumnos que vivan a máis de 2 km do centro, na súa área de influenza, teñen un servizo de transporte escolar gratuíto mentres estean escolarizados na ESO. O alumnado que obteña praza nun centro distinto ao que lle corresponda, segundo as áreas de influenza, non terá dereito a este servizo complementario. O alumnado que curse bacharelato pode solicitar unha autorización para o uso do transporte escolar gratuíto sempre que viva na área de influenza do centro e existan prazas vacantes no autobús. O Instituto ten catro itinerarios que cobren as áreas de influenza adscritas ao noso centro: O Seixal-Eirado-Circos-Frinxo-Virxe do Camiño-Magnolia Randufe-Cruceiro do Monte-Randufe colexio-Randufe cruz San Martiño-Gaios-Anta abaixo-Anta arriba-Regueiro-Toxeira-Cruce Sobrada-Vilapouca Marco-Sambade-Cruz-Devesa abaixo-Igrexa Malvas-Devesa arriba-Paderne-Vilanova-Fonteseca-Souto-Rotonda-Parador

 

DUPLICIDADE DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Segundo o artigo 13 da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, lémbrase que:

1º SÓ SE PODE PRESENTAR UNHA ÚNICA SOLICITUDE NO CENTRO NO QUE SE SOLICITA PRAZA EN PRIMEIRO LUGAR. A PRESENTACIÓN DUNHA NOVA SOLICITUDE NUN MESMO CENTRO, ANULA A PRIMEIRA.

2º O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

ÁREA DE INFLUENZA DO CENTRO

PARA ESO E BACHARELATO

A área de influenza do centro é a que corresponde aos CEIP adscritos: casco urbano e parroquias de Randufe, Pazos de Reis, Areas, Pexegueiro e Malvas (tamén Rebordáns ata a Virxe do Camiño). En bacharelato, todos os alumnos do Concello teñen a mesma puntuación cando opten a prazas de admisión.

 

CENTROS ADSCRITOS

 

Os catro centros adscritos ao IES San Paio son: CEIP Nº 1, CEIP Nº 2, CEIP de Randufe e CEIP de Pazos de Reis.

 

DescargarÁreas de influencia, a efectos de escolarización, do Concello de Tui


 

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2021-22

 

 

 LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2021-22

                              

Publicadas no taboleiro do centro. Pode consultarse a información a través de chave365

 

Artigo 32: Impugnación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas; recurso de alzada ou reclamación.

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.

A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin a vía administrativa. Na notificación desta resolución á persoa interesada deberá indicarse expresamente que contra a mesma cabe interpoñer recurso potestativo de reposición ou recurso contencioso-administrativo, o órgano competente e o prazo para a súa interposición.

 

 

A Dirección

 

 

 

 

 

 

 

Listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2016/2017

Publicada a listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2016-2017

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
1º BACHARELATO 2º BACHARELATO    
Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es