Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Lexislación

LEXISLACIÓN EDUCATIVA

LOMCE
 

 
Portal web sobre a LOMCE do MECD
 
 
Guía da LOMCE publicada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 
 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre. Publicado o texto da LOMCE no BOE
 
 
 
  
Lexislación vixente na Comunidade Autónoma de Galicia
 

 
 
 
LEXISLACIÓN DE  ESO e BACHARELATO

Decreto 86/2015 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

090624DOG. Resolución do 17 de xuño de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para o alumnado con 18 anos cumpridos cun máximo de cinco materias da etapa non superadas. 
  
VALIDACIÓNS, EXENCIÓNS, ETC.
 090617BOE Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
100525DOG. Decreto79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia. accede á solicitude neste enlace
100715DOG. Orde do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral. accede á solicitude neste enlace
140219DOG Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega.
 
RECLAMACIÓNS
 
-ESO e 1º BAC. 950920BOE. Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria y de Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.(Norma de aplicación con carácter supletorio en Galicia).
 
DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO
110715DOG. LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
950602BOE. Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. (Norma de aplicación con carácter supletorio en Galicia).
Decreto 8/ 2015  27 de xaneiro  DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.
 
 
SECCIÓNS BILINGÜES
110520DOG. Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.

BOE, 23/12/16: Orde avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade


  • ORDE ECD/1941/2016, do 22 de decembro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2016/2017. (BOE, 23/12/16). Ligazón

ORDE 12 MARZO DE 2013. PROCEDEMENTO PARA ADMISIÓN DE ALUMNADO

 

A ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.html

LEI DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN

Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa

Esta lei ten por obxecto regular as normas básicas de convivencia nos centros docentes comprendidos no seu ámbito de aplicación e a participación directa das familias así como do resto da comunidade educativa no ensino e no proceso educativo, en exercicio das competencias sobre regulación e administración do ensino atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia no seu Estatuto de autonomía e en desenvolvemento da lexislación básica estatal sobre a materia.
CÓMPRE COÑECELA.
Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es