A través deste cuestionario intentaremos valorar a convivencia no noso instituto neste ano escolar 2019-2020 tendo en conta a maior parte de membros da comunidade educativa, empezando polo alumnado.

INFORMACIÓN E MATERIAL PARA LEVAR AO CABO NA HORA DE TITORÍA.

CONSULTAR ACTIVIDADES QUE XA SON LEVADA POLO GRUPO DE CONVIVENCIA.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN