ABALAR - EDIXGAL INF. ALUMNADO E FAMILIAS 20/21

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)
ABALAR - EDIXGAL INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS: 1º / 2º ESO
abalarMóbil é unha aplicación que permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos a través do teléfono móbil: notas, faltas, citas titoria, recepción avisos do profesorado de xeito individualizado ou xeral, avisos dos titores, citas de titoría ou avisos do centro. Os datos de contacto das familias cóllense dos impresos de matrícula, polo que é importante manter actualizado calquer cambio.  
Ademáis, os niveis educativos de 1º e 2º ESO deste centro impártense dentro do PROGRAMA EDIXGAL. No programa EDIXGAL o alumnado utiliza a plataforma aula virtual EDIXGAL a través da cal ten acceso a cursos do seu profesorado donde ademais desenvolve tarefas e incluso pode realizar probas ou exames.
No resto de cursos ESO / BACH E CICLOS neste centro emprégase a aula virtual MODDLE, ambas aulas virtuais son moddle, que é un sistema libre pero oficial da consellería. Ambas aulas virtuais son independentes con cadanseu usuario e contrasinal que son comunicados ao alumnado ao inicio de cada curso escolar.
A aula virtual EDIXGAL do 1º ciclo da ESO leva incorporado un sistema de automatizado de matrícula do alumnado dende o XADE e o máis importante, un sistema de mensaxería inmediato para as familias conectado a app abalarmobil igual que ocurría en PRIMARIA.  
A aula virtual MODDLE do resto de cursos actualmente non está integrada dentro do espazo ABALAR, e ten o seu propio sistema de mensaxería e avisos que se basan no correo electrónico do alumnado. 
O alumnado de 1º Ciclo ESO ten acceso as 2 aulas virtuais, ainda que o seu traballo académico principal debe desenvolverse de xeito oficial na aula virtual EDIXGAL. 

PRESENTACIÓN PROGRAMA EDIXGAL - VIDEO

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPOS EDIXGAL

DEVOLUCIÓN EQUIPOS EDIXGAL

Preguntas e respostas sobre ABALAR MOBIL

Incidencias coa aplicación abalarmobil

Videotitorial descarga - instalación abalarmobil

Guia espazo abalar familias

Guía abalarmobil para as familiasl

Manual EDIXGAL para o alumno

Acceso ao espazo abalar - PC

As incidencias de usuario e contrasinal co portátil as atende o profesorado que imparte docencia.

O portátil EDIXGAL entrégase ao alumnado a principio de curso e devólvese ao remate salvo alumnado con materias para setembro. As familias asinan un acordo ao principio de curso, todo explícase nunha reunión inicial co coordinador EDIXGAL. 

O programa EDIXGAL supón que en moitas materias o alumnado ten o libro de texto integrado no espazo virtual. Noutras materias o alumnado usará o libro de texto acordado polo departamento.  

Devolución do material: ordenador, bolsa coa cincha, cargador e punteiro electrónico ( quitar a pila)

Deben achegarse polo centro o alumno/a acompañado do seu pai ou nai ou titor legal para revisar o material e  asinar e levar o acordo de devolución. Lembramos que o material debería ser devolto ao centro no estado no que se lle entregou a comezos de curso.

No caso de haber algunha anomalía producida neste curso, por un mal uso, a familia debe subsanalo tal como se recolle no acordo de cesión asinado ao comezo de curso. 

DEVOLUCIÓNS XUÑO 

Xoves día 25 de xuño/ 19/20  1º ESO

  09'30-10'30 : Alumnado de 1 ESO A
  10'30-11'30: Alumnado de 1 ESO B
  11'30-12'30: Alumnado de 1 ESO C
  12'30-13'30: Alumnado de 1 ESO D

Venres día 26 de xuño: 2º ESO

  09'30-10'30 : Alumnado de 2 ESO A
  10'30-11'30: Alumnado de 2 ESO B
  11'30-12'30: Alumnado de 2 ESO C
  12'30-13'30: Alumnado de 2 ESO D

IMPORTANTE: O alumnado con materias  suspensas para setembro pode quedar co ordenador no verán ata as datas da proba extraordinaria.

DEVOLUCIONS SETEMBRO

Xoves día 3 de SETEMBRO 19/20 Entrega conxunta  1º / 2º ESO
A PARTIRES DAS 11.30 H. NO VESTÍBULO

Devolución do material: ordenador, bolsa coa cincha, cargador e punteiro electrónico ( quitar a pila)
Deben achegarse polo centro o alumno/a acompañado do seu pai ou nai ou titor legal para revisar o material e  asinar e levar o acordo de devolución. Lembramos que o material debería ser devolto ao centro no estado no que se lle entregou a comezos de curso.
No caso de haber algunha anomalía producida neste curso, por un mal uso, a familia debe subsanalo tal como se recolle no acordo de cesión asinado ao comezo de curso.

Coordinación EDIXGAL: Humberto Martínez Gargamala - Dto. Xeografía - Historia 

contacto: gargamala@edu.xunta.gal

Última modificación: Mércores, 30 de Decembro de 2020, 13:03