FALTAS DE ASISTENCIA

...

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)

A asistencia a clases con puntualidade é obrigatoria para todos os alumnos e alumnas matriculados oficialmente no Centro. O profesorado controlará diariamente as faltas de asistencia a clases do alumnado.

  • A descarga da aplicación ABALARMOBIL para o seu smartphone facilitaralle un control diario das faltas e consulta das cualificacións dos seus fillos/as .

  • As faltas de asistencia a clases deben ser xustificadas polos pais ou titor/a legal do alumno/a dentro dos 4 días lectivos seguintes á comisión da mesma.
  • Iniciarase o protocolo de absentismo cando se supere o 10% das sesións lectivas sen xustificar.
  • En caso de que precise recoller ao seu fillo en horario escolar cubrirá e asinará o impreso correspondente colgado no espazo de descarga de impresos.

Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades

Última modificación: Domingo, 4 de Outubro de 2020, 20:37