Este módulo profesional contén a formación necesaria para situar o alumnado no contexto do mercado do turismo, ao dotalo de coñecementos básicos da súa estrutura a nivel local, autonómico, estatal e internacional. 

Deste xeito, fáiselle comprender a importancia deste sector para o desenvolvemento económico dunha área determinada. Este módulo abrangue aspectos como: 

– Introdución ao mundo do turismo. 

– Tipoloxías turísticas e a súa distribución espacial. 

– Principais características da oferta. 

– Elementos básicos da demanda.

Identificación dos principais elementos da xeografía turísticas de Galicia, España, Europa e resto do mundo. 

Identificación dos principais destinos turísticos de Galicia, España, Europa e resto do mundo.