Este curso está creado para que o equipo Ava poda facilitarlle a Alejandro Salvado o seguimento do curso da Asignatura de Inglés. 

A Avaliación continua da asignatura permite que Alejandro continúe facendo as unidades ao longo do curso.

Traballaremos co libro dixital, e será avaliado polo traballo que nel aparezca, tanto as destrezas de READING , WRITING, LISTENING  AND USE OF ENGLISH.

Nesta 2º AVALIACIÓN, as unidades a facer son a 4, 5, 6 .