A intención deste curso á achegar ao alumnado que cursa esta materia o material, páxinas de consulta, arquivos, actividades... que lles permitirá non só segui-lo curso se non ter á súa disposición todo o que precisan para superar a materia, aprender, ampliar os seus coñecementos...