Skip to Content

Xefatura de estudos

Inclúe extractos de Programacións didácticas, e condicións de promoción

CUALIFICACIÓNS DA SEGUNDA AVALIACIÓN

En cumprimento das instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, debemos pechar a segunda avaliación con data límite de 3 de abril. Só serán avaliadas as actividades realizadas antes cancelación das clases presenciais é dicir, ata o 13 de marzo incluído.

O profesorado do IES Rego de Trabe informa de que as cualificacións resultantes- se ben reflexan a evolución do alumnado ao longo do período considerado- poderían ser diferentes ás que resultasen de facer a avaliación en condicións normais.

Lembramos que as cualificacións da segunda avaliación son de carácer meramente informativo. Unicamente a avaliación de xuño e a de setembro teñen incidencia no expediente académico.

As cualificacións serán recibidas polas familias por medio da aplicación gratuita AbalarMobil a partir do venres día 3 de abril ás 17.00 h.

Teñen á súa disposición instrucións para instalar esa aplicación, neste mesmo sitio web.

No caso de que non reciban as notas, deben solicitalas a través do correo electrónico ies.regodetrabe@edu.xunta.es, facendo constar unha dirección de email de contacto onde lles serán enviadas.

 

Normas de Organización e Funcionamento (NOF)

Texto completo das NOF cuio texto inicial foi aprobado o 12 de decembro de 2016. Inclúense as sucesivas modificacións.

Vid. arquivo.

ACCESO ÁS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS POR ÁREA E CURSO

Na seguinte táboa clique sobre o nome da área da que queira consultar a programación.

 

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE

Agardando por instrucións da Consellería de Educación, a actuación dos equipos docentes do IES Rego de Trabe será como segue:

  • O profesorado seguirá en contacto co seu alumnado segundo as canles previstas.
  • O profesorado fará un seguimento do seu alumnado e indicará quen non se teña conectado en toda a semana na área da que sexa responsable. Para iso usará as faltas de asistencia:
    • Unha falta de asistencia nunha asignatura significará que o alumno ou alumna non se ten conectado co profesor/a correspondente na semana anterior.
    • O departamento de orientación irase poñendo en contacto coas familias dese alumnado, para detectar a orixe desa falta de conexión e tratar de poñer remedio.
  • As tarefas entregadas polo alumnado dende a cancelación das clases presenciais serán tidas en conta positivamente; é dicir, valerán para subir a nota conseguida ata a segunda avaliación polo que é moi recomendable a súa realización.
  • Alguhas materias impartiranse por videoconferencia. Poderán consultar o horario destas clases on line no calendario de exames do grupo respectivo, ao que se pode acceder desde a pestana situada na parte superior desta páxina.
  • Recórdase a importancia de facer un uso correcto e responsable das ferramentas dixitais (aula virtual, videoclases...) para evitar efectos perxudiciais.

IMPRESO PARA A XUSTIFICACIÓN DE FALTA A UN EXAME

Nesta ligazón poderá acceder ao modelo de xustificante de falta a un exame. Deberá ser cuberto e asinado por un responsable legal do alumno ou da alumna que teña faltado a un exame ou que saiba con antelación que vai faltar. Será entregado ao profesor ou profesora do exame nun prazo de 24 horas dende o día de reincorporación ao centro, teña ou non clase desa área.

A non xustificación da falta a un exame por este medio implica a perda do dereito a que se lle realice o exame de forma extraordinaria.

Distribuir contido


by Dr. Radut