Buzón suxestións

Proxecto Ríos

Proxecto Ríos 10-20

Polo río abaixo vai ...

INTRODUCIÓN

O estudo medioambiental da contorna é unha excelente oportunidade formativa para o alumnado dun centro de ensino, con independencia do nivel educativo. Este tipo de intervencións fano partícipe e protagonista dunha análise científica enmarcada na súa realidade inmediata e fomentan a implicación individual e colectiva na valorización e conservación do medio natural.

O Proxecto Ríos, centrado no estudo dos ríos, bríndanos un medio ideal para a nosa proposta de actuación interdisciplinaria. Contribuímos así á consecución das competencias na secundaria obrigatoria, no bacharelato e na formación profesional que impartimos.

O noso centro educativo leva nove anos implicado no estudo dos ríos da contorna (Proxecto Ríos) sendo este o oitavo dentro do Plan.

Salientar, como non, a interrupción das actividades presenciais pola declaración do estado de alarma, como un elemento moi distorsionador do noso proxecto nesta edición. Así, durante a metade da segunda avaliación e na totalidade da terceira, case a totalidade das activiadades programadas non se puideron realizar. Malia a todo, garantíronse as actividades básicas de mostraxe e envío de resultados (compromiso fundamental de Proxecto Rios).

GRAO CONSECUCIÓN OBXECTIVOS

Debido á suspensión das clases presenciais non se puido levar a cabo moitas das propostas que figuran como non acadadas, motivo polo que non se puideron tampouco visibilizar e difundir as accións previstas.

 

  GRADACIÓN:  [T]:TOTALMENTE  [P]:PARCIALMENTE [NA]:NON ACADADO
a) Específicos da materia de Bioloxía e Xeoloxía
-Estudar os parámetros físico-químicos e biolóxicos indicadores da calidade das augas[P]:
-Aprender a recoller mostras representativas (biolóxicas e non biolóxicas). [P]
-Aprender a cumprimentar unha ficha de campo, observando e interpretando os diferentes elementos da paisaxe. [P]:
-Aprender a organizar unha saída ao campo [P]
-Valorar a intervención humana na paisaxe fluvial. [P]
-Localización dos ríos nun mapa topográfico e en soporte dixital. Delimitación de cuncas, treitos [T]
b) Específicos de Inglés (para Sec. Bilingües):
-Utilizar a lingua inglesa como vehículo de comunicación real para unha actividade complementaria.[T]
-Enriquecemento no vocabulario específico relacionado. Procura selectiva e axeitada da información.[T]
-Fomentar o interese pola Bioloxía e Xeoloxía, e pola ciencia en xeral, en Inglés[P]
-Elaboración e pequenos informes escritos ou visuais sobre as actividades desenvoltas.[NA]
c) Específicos Educación Plástica e Visual:.
Non acadados por baixa de longa duración da profesora
d) Específicos do Ciclo de Animación Sociocultural e Turística
-Recoñecer a importancia do medio natural como base para o ecodesenvolvemento dunha comunidade.[P]:
- Utilizar adecuadamente os instrumentos e medios necesarios para a exploración, análise e intervención na contorna.[P]:
-Recoñecer o medio natural da contorna como recurso para a intervención en animación sociocultural e turística.[P]:
-Visibilizar e difundir as accións desenvolvidas a través de diferentes canles: páxina web dos centros participantes, Instagram do Ciclo de Animación Sociocultural e Turística, prensa, proxecto  Correspondentes Xuvenís, etc.[NA]
e) Específicos de Relixión
- Tomar conciencia da biodiversidade fluvial da nosa contorna. [P]
- Constatar que “todo está conectado-todo está relacionado”,  crise ecolóxica e pobreza están intrinsecamente unidas.. [P]:
- Descubrir que a Auga é Vida e o seu valor na vida das comunidades.T]
- Estudar a conexión entre a degradación dos ríos e o medioambiente e a degradación social das comunidades afectadas. [P]:
- Sensibilizar sobre o Coidado dos ríos e da Casa Común, para cambiar hábitos e establecer prioridades... [P]:
- Participar activamente na construción dunha cidadanía global e solidaria.[NA]
e) Específicos de Física e Química
-Identificar o concepto de contaminación aplicado a casos concretos da súa contorna.[P]
identificar os axentes contaminantes da auga.  [NA]
-Coñecer o seu tratamento e deseñar algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección. [NA]:
-Coñecer os procesos de tratamento de residuos e valorar criticamente a súa recollida selectiva.[T]
-Aprender a redactar informes de laboratorio[T]
-Realizar toma e tratamento de mostras dun medio natural da súa contorna.  [NA]

ORGANIZACIÓN
-O Alumnado: implicamos ao alumnado das Seccións Bilingües de 2º da ESO (Paisaxe e Sustentabilidade), 3ºESO (Bioloxía e Xeoloxía, Inglés e Educación Plástica e Visual) e 1º de Bioloxía e Xeoloxía de Bacharelato, 4º ESO (Ciencias Aplicadas, Física e Química) e do Ciclo Superior en “Animación Sociocultural e Turística”. Comentar que tamén incorporamos ao alumnado de 4º da ESO de Bioloxía e Xeoloxía, na identificación de macroinvertebrados durante o 1º trimestre.
-Os Departamentos didácticos: Os departamentos implicados son: Bioloxía e Xeoloxía, Inglés, Servizos Socioculturais e á Comunidade,  e Educación Plástica e Visual, Relixión e Física e Química.
DESENVOLVEMENTO
a) En Bioloxía e Xeoloxía (3º ESO) e Paisaxe e Sustentabilidade (2º ESO):
1ª AVALIACIÓN:
-Visita ao río da Groba e Baíña, toma de mostras e estudo no laboratorio de macroinvertebrados con 1º de bacharelato.
-Estudo xeomorfolóxico dos elementos dun río, dinámica e impactos.
2ª AVALIACIÓN:
-Inicio da preparación para que o alumnado de 3º actúe como monitores para a visita de 2º de ESO.
-Inicio do estudo dos elementos dun río dende a perspectiva de paisaxe. (2º ESO).
3ª AVALIACIÓN:
-visita ao río da Groba e Baíña, toma de mostras  e estudo por parte dos profesores.
-Creación dun módulo nas aulas virtuais moodle de Bioloxía e Xeoloxía de 3º da ESO e Paisaxe e Sustentabilidade de 2º da ESO. Esta sección inclúe actividades de introdución ao proxecto Ríos e de difusión do proxecto no centro.
b1) En Inglés -grupo de 2ºESO bilingüe-:
1ª AVALIACIÓN:
-Primeiras sesión:  coñecer que é o Proxecto Ríos e a analizar o coñecemento previo conceptos /casuísticas que teñen que ver coa paisaxe e a sustentabilidade.
-Sesións de seguimento: traballo co vocabulario relacionado coa paisaxe e os accidentes xeográficos a través de diferentes medios /tarefas: documentos sonoros (cancións, vídeos etc), lecturas cortas, debates en pequenos/grandes grupos de caracter homoxéneo ou heteroxéneo dependendo da actividade, actividades interactivas (kahoot, factile etc)
-Sesións enfocadas á realización do test de coñecementos adquiridos: o alumnado demostra os coñecementos adquiridos a través de xogos e actividades creativas e motivadoras onde prima o uso da linguaxe oral.
-Unha sesión dedicada ao test de avaliación.
2ª AVALIACIÓN:
-Sesións dedicadas á adquisición de vocabulario en inglés referente ao proceso de formación dun río, os seus treitos e os seus elementos principais. Emprego de cancións, vídeos e fichas de traballo.
-Preparación das presentacións en inglés nas que expoñer, diante dos seus compañeiros/as, o dominio do vocabulario aprendido na primeira e segunda avaliacións a través da descripción de fotografías / debuxos elaborados por eles/elas mesmas. As presentacións, ao facerse en inglés, requiren dedicar varias sesións a traballar a expresión, o vocabulario, a pronunciación e a entoación.
-Elaboración dun “memory game” xigante que inclúe a maioría dos conceptos aprendidos.
3ª AVALIACIÓN:
Repaso dos conceptos / actividades realizados/as na primeira e na segunda avaliacións.
b2) En inglés 3ºESO Sección Bilingüe
1ª AVALIACIÓN:
-Presentar e explicar ao alumnado o Proxecto Ríos e a organización da súa participación. Posta en común dos coñecementos previos sobre os ríos e, en especial, os ríos da paisaxe local mediante actividades comunicativas.
-Sesións de traballo relacionado co vocabulario referente aos ríos, reforzo dos contidos relacionados co ciclo da auga e as características dos ríos traballados na materia de Bioloxía e Xeoloxía mediante distintos materiais e actividades (vídeos, cancións, fichas, lecturas cortas, kahoots, quizlet, padlet, xogos de vocabulario…)   
-Sesións enfocadas á realización do test de coñecementos adquiridos: o alumnado demostra os coñecementos adquiridos a través de xogos e actividades creativas e motivadoras onde prima o uso da linguaxe oral.
2ª AVALIACIÓN:
-Sesións sobre vocabulario en inglés: proceso de formación dun río, os seus treitos e os seus elementos principais. Emprego de cancións, vídeos e fichas de traballo.
-Creación dun xogo de preguntas (estilo trivial) por equipos para poñer a proba os coñecementos adquiridos do resto de compañeiro máis una sesión dedicada á posta en práctica dese xogo.
3ª AVALIACIÓN:
Repaso dos conceptos / actividades realizados/as na primeira e na segunda avaliacións.
c) En Educación Plástica e Visual
Non realizadas
d) En Ciclo Superior Animación Sociocultural e Turística (alumnado de 1º curso)
1ª AVALIACIÓN:
-Achegamento do alumnado ao proxecto Ríos. Busca de información inicial sobre as características do proxecto.
-Aprendizaxe de técnicas de investigación na comunidade
-Programouse unha visita que non se levou a cabo por mor da climatoloxía
2ª AVALIACIÓN:
-Programáronse dúas visitas que non se puideron levar a cabo: debido á climatoloxía, e posteriormente debido á suspensión das clases
-Busca de información sobre proxectos socioculturais e turísticos que teñan como base a relación entre o río e a comunidade
-Deseño de propostas de actividades a realizar no río. Posibles ideas (pendente de decisión final): realizar unha exposición fotográfica con patrimonio cultural relacionado co río, roteiro teatralizado polo río amosando o patrimonio cultural relacionado con este (con apoio de documentos audiovisuais).
-Estudio de posibles colectivos cos que por en práctica as accións previstas, valorando as adaptacións necesarias en función das características e necesidades dos mesmos (Infancia, Terceira Idade, Diversidade Funcional, Saúde Mental….).
3ª AVALIACIÓN:
-Non se chegou a desenvolver ningunha das propostas debido ao estado de alarma
e) Relixión
1ª AVALIACIÓN:
 - Paseo guiado pola contorna do instituto para a toma de contacto co tema e descubrir a biodiversidade da zona
- Análise dos coñementos previos do alumnado en relación ao Coidado da Casa Común.
- Sesión enfocada á presentación do Proxecto Ríos e como abordar o proxecto.
- Sesión adicada ao estudo e afondamento de que Todo está interligado:  Plantexamento do xeral ao concreto desde o que está a pasar na Amazonía coa análise de situacións de destrución medioambiental debido á explotación dos recursos naturais, á contaminación da auga e á construción de infraestruturas sen consulta ás comunidades indíxenas.
- Procura de información e análise sobre causas e consecuencias de desequilibrios fluviais
- Realización en equipos de murais sobre os problemas que atinxen aos ríos e ás consecuencias sobre comunidades no planeta en xeral..
2ª AVALIACIÓN:
- Reflexión conxunta da relación inseparable entre o coidado do planeta e combater a pobreza: constatación de que “non hai dúas crises separadas senón unha única crise socio-ambiental”.
- Realización dun traballo baseado na procura de información sobre a situación actual dos ríos máis próximos á súa vivenda dentro da contorna do Val Miñor e da provincia.: caudal, contaminación...e reflexión acerca das posibles consecuencias sobre as persoas que habitan nesas zonas.
3ª AVALIACIÓN:
O traballo realizado neste tempo estivo orientado ao repaso dos temas e actividades realizadas nos trimestres anteriores.
f) Física e Química
1ª AVALIACIÓN:
-Unha sesión adicada a dar a coñecer o proxecto ríos, enfoque dende a materia de ciencias aplicadas. Cuestionario sobre a importancia dos ríos, tipos de contaminantes que se poden atopar, coñecemento ríos locais. Visionado dun vídeo sobre a importancia dos ríos na nosa contorna.
-Realizaronse dúas sesións para a explicación e realización dun informe de laboratorio.
-En grupos, a realización dunha práctica de laboratorio onde o alumnado tivo que determinar a densidade dun contaminante sólido na auga, e posteriormente presentar o seu correspondente informe de laboratorio.
2ª AVALIACIÓN:
-Sesión adicada a  explicar os procesos de tratamento de residuos. Para acompañar dita explicación o alumnado visionou un vídeo sobre a recollida selectiva de residuos.
-Sesión debate dirixido onde o alumnado tivo que valorar criticamente a  recollida selectiva na súa contorna.
-Realización por  parellas dun tríptico informativo sobre os diferentes residuos e a súa reciclaxe.
3ª AVALIACIÓN:
-Debido a situación de emerxencia de saúde pública tívose que adapatar as acitividades previstas e propúsoxelle o alumando a realización do seu propio xel hidroalcohólico que deberían levar no caso de poder producirse a saída o río Baiña, para a limpeza e coidado da súa hixiene persoal.

METODOLOXÍA
Propuxemos un modelo de desenvolvemento deste proxecto integrado e coherente cos plans do centro (Plan Lector, Plan TIC, Convivencia,...) e con aqueles de innovación educativa xa consolidados no noso centro, que son: o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE), o Club de Lectura (CL), o Programa de Seccións Bilingües (SSBB) e o Club de Ciencias.
O proxecto fundamentouse nunha metodoloxía baseada na indagación e aprendizaxe colaborativa, e incorporará estratexias propias da aprendizaxe baseada en proxectos e mediante retos, incluíndo propostas tipo Flipped Classroom. Todas estas actuacións axéitanse a un modelo de enriquecemento curricular, no que o noso alumnado terá a oportunidade de dar a coñecer e desenvolver aqueles aspectos curriculares e competenciais das materias implicadas, que non se dan no desenvolvemento convencional.
A nosa proposta estivo en todo momento aberta a modificacións e readaptacións facilitaron a súa consecución. O noso proxecto implicou actuacións nos seguintes niveis:
-no profesorado, na elaboración do proxecto, pero ademais durante o curso, realizaranse reunións de coordinación onde se recollerá o estado, as principais incidencias e as modificacións que se consideren oportunas,
-no alumnado do proxecto, nas intervencións conxuntas,
-no grupo clase, nas diversas actividades realizadas dentro de cada materia
-no alumno/a, posto que o modelo de enriquecemento curricular permite a detección de talentos e favorece o seu desenvolvemento
-na comunidade educativa, mediante a difusión do proxecto nas diferentes canles consideradas, que son: web do centro e medios. Salientamos a publicación do noso proxecto na revista de educación EDUGA, na que expomos as características máis salientables da nosa proposta.
AVALIACIÓN (instrumentos utilizados e resultados obtidos)
A avaliación realizouse mediante o seguimento das actividades, a revisión dos traballos, e nas reunións de coordinación do profesorado implicado.
Primeiramente realizouse unha actividade preavaliativa, para recoller as impresións previas e o coñecemento do tema por parte do alumnado (en galego, oralmente na clase).
Durante as actividades de campo tívose en conta: a recollida de información, a implicación do alumnado na actividade, o uso da lingua inglesa na mesma (alumnado da Sección Bilingüe).
Ao final das actividades, as propias fichas cubertas das diferentes actividades propostas polas materias implicadas.

MATERIAIS XERADOS E EVIDENCIAS

Bioloxía e Xeoloxía/coordinación

-Publicación proxecto en eduga (Premios proxecta 2019): Polo río abaixo vai...

-Xustificantes de inspección: -inspección outono 2019: Río Groba 19 Río Baíña 19     -inspección primavera 2020: Río Groba20 Río Baíña20

-Módulo proxecto Ríos na aula virtual do Centro: -actividade 0 -actividade 1

-web do centro: innovación educaiva: Plan Proxecta: Proxecto Ríos

 

Animación Sociocultural e Turística:

-Presentación dos Traballos de Aula sobre Técnicas de investigación na Comunidade.

-Presentación dos resultados da investigación: A relación entre o Río e a Comunidade.

 

Física e Química:

 

Inglés (2 ESO_Bilingüe):

  • Memory game (formato físico)

Inglés (3ºESO Sección Bilingüe)

Relixión:

BIBLIOGRAFÍA

 A bibliografía empregada foi principalmente a páxina web e os recursos aportados polo proxecto Ríos
Ademáis salientamos os libros:

 •    Amigo, X. 2005. Sobre a flora e vexetación dos ríos de Galiza. Adega Cadernos 14: 15-30.
•    Armesto, X.F; González, M. Baiona. Vigo: Ir Indo Edicións.
•    Barreiro, H. (2012). Bayona de Galicia. Pasado y presente de la real villa histórica, turística y marinera. Edición Deputación de Pontevedra.
•    Cirujano, S.; Meco, A. & García, P. 2015. Flora acuática española: Hidrófitos vasculares. Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC.
•    Cobo, F & Vieira, R. 2005. O río como ecosistema. Adega Cadernos 14: 9-14.
•    Ferreiro, R. 2005. Declive dos anfibios nos ríos galegos. Adega Cadernos 14: 43-54.
•    Garrido, J.; Benetti, C.J. & Pérez, A. 2012. ID-TAX. Catálogo y claves de identificación de organismos utilizados como elementos de calidad en redes de control del estado ecológico. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
•    González González, M. & Cobo Gradin, F. 2006. Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia. Hércules Ediciones.
•    González, M.A. & Cobo, F. Macroinvertebrados dos ríos galegos: biodiversidade e valor de conservación. Adega Cadernos 14: 31-36.
•    Greenhalgh, M. & Ovenden, D. 2007. Freshwater life: Britain and Northen Europe. Collins Pocket Guide.
•    Ladrera, R.; Rieradevall, M. & Prat, N. 2015. Macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos: una herramienta didáctica. Ikastorratza, e-Revista de didáctica, 11.
•    Leiro Lois, A. & Daporta Padín, R. 2002. As árbores. Enciclopedia Temática Ilustrada. Ed. A nosa Terra.
•    Leiro Lois, A. & Daporta Padín, R. 2002. As árbores. Enciclopedia Temática Ilustrada. Ed. A nosa Terra.
•    López, M.C. 2006. Algas doceacuícolas nos ríos de Galiza. Adega Cadernos 15: 7-16.
•    Mouriño, X. 2005. Especies exóticas invasoras dos ríos galegos. Adega Cadernos 14: 55-66.
•    Núñez Pérez, Manuel. 2002. Os ríos. Enciclopedia Temática Ilustrada. Ed. a nosa Terra.
•    Presas, A. 2006. Galiza, o país dos cen mil ríos. Adega Cadernos 15: 47-56.
•    Sáiz, A. & Navarro, J. 2006. Métodos de restauración de ecosistemas fluviais. Adega Cadernos 15: 37-46.
•    Santamarina, X. 2005. Réptiles, aves e mamíferos dos ríos de Galiza. Adega Cadernos 14: 37-42.
•    Soto, M. & Ruiz, I. 2006. Contaminación fluvial. Adega Cadernos 15: 15-36.

 E tamén os seguintes enderezos específicos para a sección bilingüe:
-Geography: notes on river studies. http://olevelgeog.blogspot.com.es/2009/10/notes-on-river-studies.html
-BBC Geography: river landscape. http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/geography/rivers/river_landscapes...
-Materias libres en pdf: http://www.primaryresources.co.uk/geography/pdfs/rivers_ws_cw.pdf, http://bogglesworldesl.com/river_worksheets.htmPublicación do proxecto en EDUGA

Publicación do resumo do noso proxecto Polo río abaixo vai...

 

PREMIO DO PLAN PROXECTA AO PROXECTO RÍOS

Concedido accésit ao Plan Proxecta Ríos do noso centro. Achegamos  resolución  da Dirección Xeral de Educación. ¡Enhoraboa ao participantes!

PLAN PROXECTA18-19: PROXECTO RÍOS ACTIVIDADE CICLO e FP Básica

Un grupo de alumnas e alumnos do IES Primeiro de Marzo, do ciclo de Formación Profesional Básica en “Actividades Domésticas e Limpeza de Edificios” e do Ciclo Superior en “Animación Sociocultural e Turística”, coñeceron de primeira man o proceso tradicional de lavado de roupa no lavadoiro de Sabarís. A actividade, no marco do Plan Proxecta e concretamente dentro do
Proxecto Ríos que desenvolve o centro e que vai xa neste curso escolar 2018-2019 pola súa sétima edición, levouse a cabo grazas á colaboración de dúas veciñas do municipio e que ademáis son avoas de dous alumnos que participaron da actividade. Estas mulleres compartiron co alumnado os seus coñecementos e vivencias en torno ao proceso de lavado de roupa nos lavadoiros, respostando ás súas dúbidas e facendo unha demostración práctica. Para rematar a xornada, todos os alumnos e alumnas puideron experimentar en primeira persoa, guiados por estas excepcionais mestras, como era esta dura tarefa que, ata ben pouco, desenvolveron as mulleres ao longo da Historia.

PLAN PROXECTA18-19: PROXECTO RÍOS ACTIVIDADE BILINGÜE

Este xoves23 o alumnado de Seccións Bilingües do IES Primeiro de Marzo realizou a actividade de inspección do río Baíña de Proxecto Ríos. Un ano máis, as alumnas e alumnos de 3º da ESO actuaron como monitores bilingües para os seus compañeiros de 2º da ESO, dentro do programa de innovación educativa Plan Proxecta, no que o centro leva traballando 7 anos.

 

Parabéns a todas e todos. Congratulations!!!

 Eiquí tedes un vídeo resumo, realizado pola profesora Natalia. GRAZAS!!!

Proxecto Ríos 2017-2018

 

Polo río abaixo vai...Coñecendo os ríos da nosa contorna

 Introdución

 O estudo medioambiental da contorna é unha excelente oportunidade formativa para o alumnado dun centro de ensino, con independencia do nivel educativo. Este tipo de intervencións fano partícipe e protagonista dunha análise científica enmarcada na súa realidade inmediata e fomentan a implicación individual e colectiva na valorización e conservación do medio natural.

O Proxecto Ríos, centrado no estudo dos ríos, bríndanos un medio ideal para a nosa proposta de actuación interdisciplinaria. Contribuímos así á consecución da competencia científica na secundaria obrigatoria, no bacharelato e na formación profesional que se imparte no noso centro educativo.

O noso centro educativo leva sete anos implicado no estudo dos ríos da contorna (Proxecto Ríos) sendo este o sexto dentro do Plan Proxecta. Como principal novidade nesta edición, contamos coa incorporación do departamento de Educación Plástica e Visual.

 

Grao de consecución dos obxectivos

 

A continuación aparecen recollidos os distintos obxectivos coa indicación do seu grao de consecución:

a) Específicos de Bioloxía e Xeoloxía: -Estudar os parámetros físico-químicos caracterizadores da calidade das augas. TOTALMENTE
-Estudar os parámetros biolóxicos indicadores da calidade das augas. TOTALMENTE
-Aprender a recoller mostras representativas (biolóxicas e non biolóxicas). PARCIALMENTE
-Aprender a cumprimentar unha ficha de campo, observando e interpretando os diferentes elementos da paisaxe. PARCIALMENTE
-Catalogación dos valores patrimoniais relacionados cos ríos  e concienciación da importancia da súa conservación. PARCIALMENTE
-Aprender a organizar unha saída ao campo . TOTALMENTE
-Valorar a intervención humana na paisaxe fluvial como elemento distorsionador e creador  de novos hábitats. PARCIALMENTE
-Localización dos ríos nun mapa topográfico e en soporte dixital. Delimitación de cuncas, treitos. TOTALMENTE
b) Específicos de Inglés (para Sec. Bilingües):-Utilizar a lingua inglesa como vehículo de comunicación real para unha actividade complementaria. PARCIALMENTE
-Enriquecemento no vocabulario específico relacionado. Procura selectiva e axeitada da información. /PARCIALMENTE
-Fomentar o interese pola Bioloxía e Xeoloxía, e pola ciencia en xeral, en Inglés. PARCIALMENTE
-Elaboración e pequenos informes escritos ou visuais sobre as actividades desenvoltas. PARCIALMENTE
c) Específicos Educación Plástica e Visual:.-Fomentar o interese polo medio natural. PARCIALMENTE
-Realización de collage o imaxe tratada sobre a temática desenvolvida en proxecto Ríos. TOTALMENTE
-Realización dun cartel publicitario do proxecto, con técnicas diversas. TOTALMENTE
-Realización de esculturas con material reciclado, sobre a biodiversidade presente nos ríos de estudo. TOTALMENTE
d) Específicos do Ciclo de Animación Sociocultural e Turística: -Recoñecer a importancia do medio natural como base para o ecodesenvolvemento dunha comunidade. TOTALMENTE
-Explorar posibilidades de intervención na comunidade a partir do medio natural. TOTALMENTE
-Utilizar adecuadamente os instrumentos e medios necesarios para a exploración, análise e intervención na contorna. TOTALMENTE
-Cumprimentar e xestionar a documentación asociada ás intervencións en contornas fluviais. PARCIALMENTE
-Recoñecer o medio natural da contorna como recurso para a intervención en animación sociocultural e turística. TOTALMENTE.

-Recompilar a información necesaria para o deseño de itinerarios e circuítos adaptados. TOTALMENTE
-Realizar as adaptacións precisas nas actividades de educación ambiental, de cara á intervención con colectivos con necesidades específicas. TOTALMENTE

-Valorar os ríos da contorna, aplicando criterios de accesibilidade e seguridade,para actividadescos colectivos de terceira idade e saúde mental. TOTALMENTE
-Desenvolver propostas de educación ambiental e lecer, implicando a persoas dos colectivos da terceira idade e saúde mental. PARCIALMENTE

-Fomentar o interese polo medio natural da contorno máis próxima. TOTALMENTE 

-Visibilizar e difundir as accións desenvolvidas a través de diferentes canles. TOTALMENTE

Organización, desenvolvemento e metodoloxía

 ORGANIZACIÓN

-O Alumnado: implicamos a o alumnado das Seccións Bilingües de 2º da ESO (Paisaxe e Sustentabilidade), 3ºESO (Bioloxía e Xeoloxía, Inglés e Educación Plástica e Visual) e 1º de Bioloxía e Xeoloxía de Bacharelato e 1º e 2º do Ciclo de Animación Sociocultural e Turística. Comentar que tamén incorporamos ao alumnado de 4º da ESO de Bioloxía e Xeoloxía

-Os Departamentos didácticos: Os departamentos implicados son: Bioloxía e Xeoloxía, Inglés, Servizos Socioculturais e á Comunidade, Educación Plástica e Visual.

DESENVOLVEMENTO

a) En Bioloxía e Xeoloxía (3º ESO) e Paisaxe e Sutentabilidade (2º ESO):

1º trimestre:

-visita de 3º da ESO ao río Baíña, toma de mostras e estudo no laboratorio das mesmas co alumnado de 3º da ESO de Seccións bilingües.

-visita ao río da Groba, toma de mostras e estudo no laboratorio de macroinvertebrados con 4º da ESO.

-Estudo xeomorfolóxico dos elementos dun río, dinámica e impactos.

2º trimestre:

-preparación para que o alumnado de 3º actúe como monitores para a visita de 2º de ESO, que se farán no mes de maio.

-Elaboración dun mapa topográfico 3D da contorna de Baiona onde se representan as principais cuncas hidrográficas da zona (2º ESO)

3º trimestre:

-visita ao río da Groba, toma de mostras e estudo no laboratorio de macroinvertebrados con 1º de bacharelato.

-visita ao río da Groba, toma de mostras por parte dos profesores e estudo no laboratorio das mesmas, alumnado de 1º Bach.

-Visita  ao río Baíña do alumnado de 2º da ESO (Paisaxe e Sustentabilidade), con 3º da ESO como monitores da actividade. Por mor do tempo, e repetidos adiamentos da saída, decídese realizar unha sesión no centro que representa a saída ao río Baíña, no pavillón do centro e cunha representación no chan.

-Exposición dos traballos realizados xunto cos de Educación Plástica.

b) En Inglés:

1º trimestre:

-Estudo do vocabulario específico da actividade (3º ESO)

-Estudo dos ríos (elementos dun río, ríos do mundo,...) (3º ESO)

-Tratamento da información obtida na primeira saída. (3º ESO)

2º trimestre:

-Desenvolvemento de habilidades comunicativas. (3º ESO)

-Reparto en pequenos grupos dos diferentes aspectos a estudar do río (3º ESO)

-Adquisición de vocabulario en inglés referente á proceso de formación dun río, os seus treitos e os seus elementos principais.

-Construción dunha maqueta representativa da viaxe e partes dun río empregando papel maché.

3º trimestre:

Toma de contacto co caderninho que inclúe a ficha de campo. Traballamos o vocabulario en inglés e definimos os conceptos. Axudámonos dun xogo de facer parellas creado co vocabulario da ficha de campo.

-Realización da saída ao río Baíña (interrompida polo mal tempo), e elaboración da recreación na pista cuberta do pavillón deportivo dúas semanas despois. (2º e 3º ESO)

-Elaboración dunha presentación das actividades desenvoltas na saída de primavera (3º ESO)

c) En Educación Plástica e Visual

1º trimestre:

-Recollida de información do proxecto e dos departamentos implicados, para elaborar o guión técnico para a elaboracion do cartel publicitario.( 3º ESO)
2º trimestre:

-Elaboración dos carteis na clase, en grupos de dous ou tres alumnos/as. Seleccion dos mellores carteis  para dar publicidade ao proxecto e para particpar na exposición final de curso. (3º ESO)

3º trimestre:

-Elaboráronse esculturas de insectos e outros macroinvertebrados.(3º ESO)

-Contribución a elaboración dunha exposición sobre a vida no río  (3·º ESO)

d) En Ciclo Animación Sociocultural e Turística

1º trimestre:

-Toma de contacto do alumnado co proxecto, búsqueda de información e posibles visitas ao contorno para familiarizarse co mesmo. Aprendizaxe e repaso do manexo das técnicas e instrumentos de análise e medición do río. Alumnado de 1º e 2º de Ciclo ASOCT

2º trimestre:

-Visita ao río Baíña para coñecer as posibilidades que ofrece e deseñar posibles propostas de intervención adaptadas aos colectivos (persoas con  enfermidade mental e persoas maiores). Alumnado de 1º e 2º de Ciclo ASOCT. Intervención do alumnado de 2º co colectivo asignado: saúde mental (en principio o centro co cal traballarían sería a Asociación Avelaíña). A intervención prevista coa Asociación Avelaíña finalmente non se pudo levar a cabo, dado que o alumnado de 2º do ciclo de ASOCT tan só está no centro ata finais do mes de marzo (momento no cal se incorporan ás empresas para a realización da FCT) e a climatoloxía adversa non nos permitiu atopar unha data óptima para os dous centros participantes na cal poder desenvolver a actividade.

3º trimestre:

-Visita ao Servizo de Atención Diurna de Sabarís; primeiro encontro coas participantes na actividade e entrevista de recollida de información sobre as persoas usuarias coa traballadora social do centro.  Adaptación da actividade prevista ás características e necesidades das participantes. Preparación da saída. Saída ao río Baíña co alumnado de 1º de ASOCT e 12 mulleres da terceira idade do SAD de Baiona. Xornada de explicación da actividade para as persoas do SAD que non puideron participar, na que puideron ver as mostras recollidas no río e as fotografías que se sacaron da xornada na que participaron as súas compañeiras.

METODOLOXÍA

Propuxemos un modelo de desenvolvemento deste proxecto integrado e coherente cos plans do centro (Plan Lector, Plan TIC, Convivencia,...) e con aqueles de innovación educativa xa consolidados no noso centro, que son: o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE), o Club de Lectura (CL), o Programa de Seccións Bilingües (SSBB) e o Club de Ciencias.

O proxecto fundamentouse nunha metodoloxía baseada na indagación e aprendizaxe colaborativa, e incorporará estratexias propias da aprendizaxe baseada en proxectos e mediante retos, incluíndo propostas tipo Flipped Classroom. Todas estas actuacións axéitanse a un modelo de enriquecemento curricular, no que o noso alumnado terá a oportunidade de dar a coñecer e desenvolver aqueles aspectos curriculares e competenciais das materias implicadas, que non se dan no desenvolvemento convencional.

A nosa proposta estibo en todo momento aberta a modificacións e readaptacións facilitaron a súa consecución. O noso proxecto implicou actuacións nos seguintes niveis:

-no profesorado, na elaboración do proxecto, pero ademais durante o curso, realizaranse reunións de coordinación onde se recollerá o estado, as principais incidencias e as modificacións que se consideren oportunas,

-no alumnado do proxecto, nas intervencións conxuntas,

-no grupo clase, nas diversas actividades realizadas dentro de cada materia

-no alumno/a, posto que o modelo de enriquecemento curricular permite a detección de talentos e favorece o seu desenvolvemento

-noutros colectivos: outros colectivos locais (centro de día para persoas maiores)

-na comunidade educativa, mediante a difusión do proxecto nas diferentes canles consideradas, que son: web do centro e medios,

Avaliación

A avaliación realizouse mediante o seguimento das actividades, a revisión dos traballos, e nas reunións de coordinación do profesorado implicado.

Primeiramente realizouse unha actividade preavaliativa, para recoller as impresións previas e o coñecemento do tema por parte do alumnado (en galego, oralmente na clase).

Durante as actividades de campo tívose en conta: a recollida de información, a implicación do alumnado na actividade, o uso da lingua inglesa na mesma (alumnado da Sección Bilingüe).

Ao final das actividades, as propias fichas cubertas do proxecto Ríos e máis o caderniño de campo de cada alumno/a, a propia produción, a exposición final, as rúbricas específicas deseñadas para cada actividade e, como non, a propia elaboración da memoria final do proxecto, que se difunde a través da web do centro.

 

Listaxe de materiais xerados representativos

 

  • Construción dunha maqueta representativa da viaxe e partes dun río empregando papel maché. Primeiro aprendemos a facer o papel maché cun vídeo explicativo en inglés
  • maqueta dun río. Enlace: https://youtu.be/QDoSEWUCpyM

 

Caderniños cumprimentados, descrición do tramo do río estudado e un vídeo que mostra a saída ao río e a sesión substitutiva no centro. Enlace: https://youtu.be/LHSwYVMj2a8

-Divulgación da actividade de Proxecto Ríos  co Ciclo de Animación na prensa. Enlace: https://galego.farodevigo.es/comarcas/2018/05/20/jornada-intergeneracional-rio-baina/1894760.html

 

BIBLIOGRAFÍA

A bibliografía empregada foi principalmente a páxina web e os recursos aportados polo proxecto Ríos

Ademáis salientamos os libros:

-González González, M. & Cobo Gradin, F. 2006. Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia. Hércules Ediciones.

-Leiro Lois, A. & Daporta Padín, R. 2002. As árbores. Enciclopedia Temática Ilustrada. Ed. A nosa Terra.

-Núñez Pérez, Manuel. 2002. Os ríos. Enciclopedia Temática Ilustrada. Ed. a nosa Terra.

E tamén os seguintes enderezos específicos para a sección bilingüe:

-Geography: notes on river studies. http://olevelgeog.blogspot.com.es/2009/10/notes-on-river-studies.html

-BBC Geography: river landscape. http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/geography/rivers/river_landscapes...

-Materias libres en pdf: http://www.primaryresources.co.uk/geography/pdfs/rivers_ws_cw.pdf, http://bogglesworldesl.com/river_worksheets.htm

-How to make papel mache. https://youtu.be/LiSMinmcN4c

  -How to make a 3D map. https://youtu.be/AZ7lWrqidgkar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

     

 

 

Distribuir contido

Plan de Convivencia

Aprobado polo Consello Escolar Curso 2020/21

Plan de Convivencia

Difusion Oferta FP (21/22)

#FPGalicia

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Programacións

Refórza-T Contrato programa

REFORZA-T

1º-2º ESO INGLÉS

Curso 2019-2020

Programa ARCO

Liña 3 do programa, mateiras  de ámbito sociolingüístico.

Curso 2019-2020

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Bibliotecas escolares de Galicia

Guardar

Guardar

Guardar

Eventos

« Xuño 2021 »
LunMarMérXovVenSábDom
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

PLAN PROXECTA

Guardar

Guardar

FSE

http://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/78129/00_azul+EUROPA.png/d1c76e38-9c17-400d-87bf-3bc60e5c64a4?t=1445862635503?t=1445862635504Autorizada operación FSE curso 2019/20 para PMAR     abrir aquí

Guardar

Información