Son Dolores Losada, profesora de filosofía das relixións