Neste curso aproximarémonos o campo da creación, o uso da imaxe como recurso simbólico. A poesía experimental denomina o ámbito da creción plastica que anticipa as formas as actitudes conceptuais futuras do arte español. Dentro desta denominación caben todalas posibilidades recorreendo mesmo o collage donde o uso da palabra queda supeditado pola imaxe ou esta mesma e tratada como tal.

Dentro do estrictamente plástico nesta unidade empleanse os elementos propios da linguaxe visual e a sua sintaxe, como son o signo e o simblo, a metáfora e a analoxia. O obxectivo e emplear todo ese argumentario e que o alumnos cree o seu poema visual, no que empregue ó menos un dos recursos explicados na clase.

Estes poemas serán despois expostos nas aulas e cada alumno fará una explicación frente ó aula do seu traballo.

Contidos procedimentáis adaptados as edades plásticas de 12 anos dos fundamentos básicos dos sistemas de representación máis populares: sistemas axonométricos ortogonáis e oblicuos, máis perspectiva lineal.