Tempo e clima. Elementos e factores do clima.Os climas do mundo. Elaboración e comentario dun climograma.