Skip to Content

blogue deadmin

CALENDARIO DE SETEMBRO 2017

 

Calendario de setembro 2017

Día

Actividades

1 e 4

Exames

6

2º BACH.: Entrega de notas nas oficinas de Secretaría. 9:00h-10:00h.

1º BACH e ESO: Entrega de notas nas aulas polos titores. 9:00h-10:00h.

2º BACH.: matrícula de ABAU.

Presentación de reclamacións e atención do profesorado ás reclamacións do alumnado de ESO e 1º Bch

6 e 7

Matrícula de ESO e BACH. 9.00-13:00

7

Ata ás 12:00 Resolución dos departamentos ás reclamacións do alumnado de ESO e 1º de Bch.

Último día para a devolución dos libros do fondo solidario (alumnado de ESO).

12-13

Adxudicación de fondo de libros.

14

Xornada de 1º ESO. 19:30

15

Presentación BACH 12:00

Acto inaugural 12:30.

19

Presentación ESO 8:45-10:25

Inicio de clases ESO e BACH: 10:45.

ACTIVIDADE DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2017

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2017

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 27 DE FEBREIRO

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 682 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017
Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na seguinte táboa.
- Lémbrase a necesidade de achegar, xunto coa documentación, a fotocopia de todas as páxinas cubertas do libro de familia ou, de non dispor deste, da documentación que xustifique o número total de membros da unidade familiar.
- Indícase a importancia de facilitar, alomenos, un teléfono de contacto, procurando cubrir todas informacións indicadas na solicitude en letra lexible.

Nota Anexo II:  As persoas que elixan a opción "imprimir para entrega por Rexistro Oficial obterán DOUS arquivos en formato pdf (anexos I e II) que deberán imprimir e asinar no lugar correspondente. Deberase ter en conta que, de marcar cun “x” os cadros no anexo II, significa non dar autorización (e a obriga de presentar a documentación correspondente). A autorización entenderase deixando os cadros en branco e asinando no lugar correspondente.
- No caso de remitir a solicitude vía Correo Postal (o Anexo I debe selarse e datarse por Correos), o enderezo de envío é:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Edf. Administrativo de San Caetano s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña)
 Prazo aberto dende o 28 de febreiro ata o 27 de marzo (incluído)

 

 

 

 

 

 

 

 

Achega das familias (€)

MODALIDADE

DURACIÓN

RÉXIME ALOXAMENTO

Nº PRAZAS

CUSTO POR PRAZA (€)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

2º BACHARELATO

Inglés en Galicia

1 semana

Residencia

33

800

100

180

300

350

1º BACHARELATO

Inglés en Galicia

1 semana

Residencia

59

800

100

180

300

350

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

90

550

70

125

220

275

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

120

550

70

125

220

275

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

190

550

70

125

220

275

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

190

550

70

125

220

275

 

 

 

Total prazas:

682

 

 
CONSULTAS
Web da convocatoria: http://www.edu.xunta.es/axudasle
Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es
Atención telefónica:  981957296 - 881997497 - 981957538

 

 

 

PRESENTACIÓN DE ALUMNOS DE ESO

PRESENTACIÓN DOS ALUMNOS DE ESO

 

 

DÍA: VENRES, 16 DE SETEMBRO.

HORA: 11:00H-12:15H

 

 

Nota: os alumnos que utilicen o transporte escolar procuren estar media hora antes na parada.

 

 

 

 

 

Formación lingüística en inglés para alumnado de ESO e Bacharelato

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS  2016

Enlace

NOVAS AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

 

Requisitos:
1. Para ser beneficiario desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos:
a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, edu­cación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públi­cos durante o curso escolar 2015/16, cando se atope nos supostos indicados no artigo 1.1 desta orde.
b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.


2. Non poderá solicitar novamente esta axuda o alumnado que se acollese ás axudas para a adquisición de material escolar reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015 e reunise os requisitos establecidos nela, por ser válida a anterior solicitude.

3.  Lugar e prazo de presentación de solicitudes
a. As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alum­nado. Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, de xeito que, se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocato­ria, xa sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.
b. As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexis­tros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es .
c. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Pode tamén recibir máis información nas oficinas de Secretaría do Centro.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut