CMARG02. Preimpresión dixital

Módulo profesional: Formación en centros de traballo. Código: MP0876. Duración: 410 horas.

Este módulo profesional contribúe a completar as competencias deste título e os obxectivos xerais do ciclo, tanto os que se alcanzaron no centro educativo como os de difícil consecución nel.