o futuro nas túas mans

Módulo profesional: Empresa e iniciativa emprendedora. Duración: 53 horas (3 sesións semanais).

Contidos básicos: Iniciativa emprendedora. A empresa e o seu contorno. Creación e posta en marcha dunha empresa. Función administrativa.

Módulo profesional: Formación e orientación laboral. Duración: 107 horas (3 sesións semanais).

Contidos básicos: Dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral. Avaliación de riscos profesionais. Planificación da prevención de riscos na empresa. Aplicación de medidas de prevención e protección na empresa. Xestión do conflito e equipos de traballo. Contrato de traballo. Seguridade social, emprego e desemprego. Procura activa de emprego.

Módulo profesional: Formación e orientación laboral. Duración: 107 horas (3 sesións semanais).

Contidos básicos: Dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral. Avaliación de riscos profesionais. Planificación da prevención de riscos na empresa. Aplicación de medidas de prevención e protección na empresa. Xestión do conflito e equipos de traballo. Contrato de traballo. Seguridade social, emprego e desemprego. Procura activa de emprego.

Módulo profesional: Empresa e iniciativa emprendedora. Duración: 53 horas (3 sesións semanais).

Contidos básicos: Iniciativa emprendedora. A empresa e o seu contorno. Creación e posta en marcha dunha empresa. Función administrativa.