Que se aprende a facer? Elaborar composicións con flores e plantas e realizar operacións auxiliares en cultivos, en produción de planta en invernadoiros ou en centros de xardinaría, colaborando na preparación do terreo e na implantación e o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Ámbito: Ciencias aplicadas II  Código: AM3019   Duración: 162 horas (6 sesións semanais).

Contidos básicos: Destrezas científicas básicas. Sentido numérico. Sentido da medida.  Sentido alxébrico. Sentido estocástico. A materia e os seus cambios. As interaccións e a enerxía. A Terra como sistema e o desenvolvemento sustentable. Sentido socioafectivo.

Ámbito: Ciencias aplicadas I  Código: AM3009   Duración: 175 horas (5 sesións semanais).

Contidos básicos: Destrezas científicas básicas. Sentido numérico. Sentido da medida. Sentido espacial. Sentido alxébrico. Sentido estocástico. A materia e os seus cambios. A enerxía. O corpo humano e a saúde. Sentido socioafectivo.

Ámbito: Comunicación e sociedade I Código: MP3011   Duración: 206horas.

Contidos básicos: Utilización de estratexias de comunicación oral en lingua galega e en lingua castelá. Utilización de estratexias de comunicación escrita en lingua galega e en lingua castelá. Lectura de textos literarios en lingua castelá anteriores ao século XIX. Lectura de textos literarios en lingua galega anteriores ao século XX. Coñecemento da formación da lingua galega e da lingua castelá e das distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de linguas. Comprensión e produción de textos orais básicos en lingua inglesa. Participación en conversas en lingua inglesa. Interpretación e elaboración de mensaxes sinxelas escritas en lingua inglesa. Valoración das sociedades prehistóricas e antigas e a súa relación co medio natural. Valoración da creación do espazo europeo na Idade Media e na Idade Moderna. 

Ámbito: Comunicación e sociedade II Código: MP3012   Duración: 135 horas.

Contidos básicos: Utilización de estratexias de comunicación oral en lingua galega e en lingua castelá. Uso de estratexias de comunicación escrita en lingua galega e en lingua castelá. Interpretación de textos literarios en lingua castelá desde o século XIX. Interpretación de textos literarios en lingua galega desde comezos do século XX. Coñecemento e respecto pola diversidade lingüística, a historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX e valoración do estándar e da necesidade de normalizar a lingua galega. Interpretación e comunicación de textos orais cotiáns en lingua inglesa. Interacción en conversas en lingua inglesa. Interpretación e elaboración de mensaxes sinxelas escritas en lingua inglesa. Valoración das sociedades contemporáneas. Valoración das sociedades democráticas.

Módulo profesional: Actividades de rega, fertilización e tratamentos en cultivos Código: MP3050   Duración: 157 horas.

Contidos básicos: Rega. Fertilización. Aplicación de tratamentos fitosanitarios. Labores de mantemento de solo e cultivo. 

Módulo profesional: Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantacións e sementeira de cultivos Código: MP3051   Duración: 117 horas.

Contidos básicos: Preparación do terreo para a sementeira e/ou plantación. Recepción de material vexetal. Instalación de infraestruturas básicas de abrigo para cultivos. Sementeira, transplante ou plantación.  

MP3053. Operacións básicas de produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinaría