Neste módulo centrarémonos no estudio e análise das características dos diferentes grupos en risco de exclusión:

 - No 1º trimestre:

                Comezaremos cun tema introductorio no que aclararemos conceptos clave. Conceptos xerais que                  empregaremos ao longo do curso.

                Posteriormente nos meteremos co estudio do primeiro grupo en risco de exclusión. As persoas                        maiores.

 - No 2º trimestre, nos centraremos nos seguintes grupos:

                Persoas con discapacidade: sensorial, física e intelectual.

                E persoas en risco de exclusión social

Dentro de cada un dos 3 grupos principais (maiores, discapacidades, e exclusión social) nos centraremos en aprender e poñer en práctica diferentes estratexias que favorecen a inclusión social mediante a práctica de actividades físico-deportivas.

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS NOS 3 TRIMESTRES:

1º TRIMESTRE: 

    Unha primeira UD introductoria para aclarar conceptos básicos relacionados coa AF, saúde, exercicio físico, condición física.

     Despois 5 unidades dedicadas a bioloxía e mecánica, ao funcionamento do noso organismo. Dedicaremos especial atención aos sistemas cardiorrespiratorio, óseo-articular e muscular).

2º TRIMESTRE: 

Aplicaremos os conceptos tratados no trimestre anterior para meternos de cheo no proceso do entrenamiento deportivo. Valoración, planificación, avaliación e recuperación. Deseño e posta en práctica de programas personales de entrenamiento.

3º TRIMESTRE:

-       Alimentación e nutrición deportiva

-       Primeiros auxilios.

 

OBJETIVO FINAL módulo: diseñar programas personais para diferentes personas co objectivo de mellorar a súa condición física e saúde. É dicir, ser capaces de axudar a distintas persoas a ser mais fortes, sas e felices.

Para ser capaces de deseñar programas persoanais de entrenamiento necesitamos coñecer como funcionan os nosos órganos e sistemas. Pero tamén é importante ter coñecementos en nutrición para adaptar a alimentación ao obxectivo que pretendemos acadar.

Por outro lado, tamén é fundamental ter coñecementos en primeiros auxilios para poder actuar con eficacia en caso de accidentes ou lesións que poden acontecer mentres realizamos actividade física.

Para o desenvolvemento deste módulo seguiremos o libro editado específicamente para o mesmo que a continuación se detalla:

- Actividades de ocio y tiempo libre. Editorial Altamar. ISBN: 978-84-17872-03-8

Ao longo deste módulo impartiranse os aspectos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes individuais, particularmente da natación, salvamento acuático e atletismo. Haberá un predominio de sesións de caracter práctico para tal fin, aínda que os coñecementos teóricos serán igualmente importantes.

Para os contidos deste módulo seguirase o libro específicamente editado para tal fin que a continuación se detalla:

- Actividades físico-deportivas individuales. Editorial Altamar. ISBN: 978-84-17872-46-5